Om de website voor onze bezoekers te kunnen optimaliseren willen we gebruik maken van cookies. JA, ik sta cookies toe meer informatie

Behandelcentra

 

Alkmaar | MedischCentrum Alkmaar ism. GGZ NoordHolland Noord

 

POP Poli te Alkmaar, samenwerking Medisch Centrum Alkmaar en GGZ NoordHolland

 

POP poli is een werkgroep bestaande uit een kinderarts, gynaecoloog, psychiater, maatschappelijk werker, nurse practitioner kindergeneeskunde, consultatief psychiatrisch verpleegkundige en een klinisch verloskundige die 1x per 2 maanden bij een komt om de POP poli op een eenduidige manier vorm te geven en nieuwe inzichten in deze zorg af te stemmen.

 

 

Doelgroep

Zwangere vrouwen met een actuele psychiatrische stoornis, dan wel een reële verwachting op het ontstaan van een psychiatrische stoornis tijdens de zwangerschap of postpartum en zwangere vrouwen met psychofarmaca gebruik.

Vrouwen met een actuele psychiatrische voorgeschiedenis en/of psychofarmaca gebruik die een zwangerschapswens hebben voor een preconceptioneel advies.

Momenteel nog beperkt tot vrouwen die gaan bevallen in het Medisch Centrum Alkmaar.

 

Aanbod

Intake bij de POP poli, GGZ NoordHolland Noord, locatie MCA, afdeling psychiatrie.

Na de intake worden afspraken gemaakt voor de periode rond de bevalling in het ziekenhuis.

Postpartum kunnen patiënten worden gezien in het ziekenhuis waarna indien geïndiceerd verder zorg ingezet kan worden.

Te denken valt aan inzet Psychiatrische Thuiszorg in de thuissituatie postpartum.

Postpartum kort poliklinisch vervolg bij de afdeling psychiatrie van GGZ Noordholland Noord , centrum ziekenhuispsychiatrie.

Mocht verdere zorg geïndiceerd zijn worden vrouwen door verwezen naar passende hulpverlening.

 

Overleg met derde instanties, oa AMK volgt met korte lijnen via  de betrokken maatschappelijk werker mw. C. Blankendaal.

 

Indien patiënten reeds in zorg zijn bij andere hulpverleners in de regio kunnen zij worden verwezen voor een eenmalig consult en adviezen en/of afspraken  rond de bevalling  naar de POP poli.

 

Preconceptioneel advies betreft eveneens een eenmalige intake met adviezen .

 

Aanmelding

Patiënten kunnen worden aangemeld door de afdeling gynaecologie van het MCA, huisartsen, verloskundigen kunnen de huisarts een verzoek tot doorverwijzing voorleggen, collega psychiaters elders in deze regio.

 

Contactpersonen

Afdeling gynaecologie MCA telnr 072 5484444:

Mw . dr. J. Bais, gynaecoloog.

 

Afdeling kindergeneeskunde MCA telnr 072 5484444:

Dhr. dr. G.J. Blok, kinderarts-neonatoloog

 

Afdeling psychiatrie GGZ NoordHolland, locatie MCA

Tel: 072 5483050

Mw.drs. NMP Cornelissen, psychiater

 

 

Medisch Centrum Alkmaar

Wilhelminalaan 12

1815 JD Alkmaar

Telnr 072 5484444

 

 


Almelo | ziekenhuisgroep Twente

Doelgroep
Vrouwen met psychiatrische problemen (in de voorgeschiedenis of met belaste familie anamnese), verslavingsproblematiek of multipele psychosociale problemen, die zwanger zijn, zwanger willen worden, of pas bevallen zijn

Aanbod
Multidisciplinaire behandeling door gynaecoloog, psychiater, kinderarts, medisch maatschappelijk werk, psychiatrisch verpleegkundige en verloskundige.

Ook afgestemd met eigen behandelaar in de eerste lijn.

Poliklinische afspraken, zo nodig ook moeder-kind opname

Aanmelding
via polikliniek verloskunde: FAX 088-7084428

Onder vermelding van TOPOP (twents overleg psychiatrie-obstetrie-pediatrie)

Contactpersoon/contactpersonen
Dr. Walrave, psychiater

K. Dekker, gynaecoloog

R.S. Rijlaarsdam, kinderarts

Uitgebreidere informatie
www.zgt.nl

Zoeken onder psychiatrie, TOPOP


Almelo/deventer | Dimence, Specialistisch Centrum Bipolaire Stoornissen (SCBS)
Doelgroep en aanbod
Het specialistisch centrum werkt vanuit twee locaties van Dimence, te weten: Westerdok te Almelo en Pikeursbaan te Deventer.
Binnen het specialistisch centrum is speciale aandacht voor vrouwen met een zwangerschapswens of vrouwen die zwanger zijn. Het gaat hierbij niet louter om vrouwen met een bipolaire stoornis, maar het SCBS biedt specialistische zorg aan alle zwangeren met een (vermoeden van) een psychiatrische stoornis. Het aanbod bestaat uit een kinderwenspoli, ambulante behandeling, advisering, bieden van consultatie. Binnen Dimence is een dagbehandeling voor zwangeren met een psychiatrische stoornis en tevens bestaat de mogelijkheid om moeders met hun baby op te nemen (waarbij de baby ‘s nachts thuis verblijft). In Deventer is een nauwe samenwerking tussen Dimence en het Deventer Ziekenhuis in de vorm van een zgn POP-poli.

Aanmelding
Dimence, SCBS,Bipolaire Stoornissen Westerdok, Haven Noordzijde 45, 7607 ES Almelo Pikeursbaan 3, 7411 GT Deventer postadres) Postbus 398, 7600 AJ Almelo scbs@dimence.nl
Telefoonnummer: 0546 684 198

Contactpersonen
Mw. A.W.M.M. Stevens, psychiater, hoofd SCBS, (a.stevens@dimence.nl)
Dhr. B. Geerling, verpleegkundig specialist GGZ, teamleider SCBS, (b.geerling@dimence.nl)

Uitgebreidere informatie
www.dimence.nl

Almere | Flevoziekenhuis, POP-poli , Extra Zorg poli

 

POP-poli

 

 

Doelgroep
Vrouwen met kinderwens en zwangeren verwezen door huisarts of verloskundige met

 • psychiatrische problematiek en al dan niet gebruik van psychofarmaca
 • eerder als traumatisch beleefde bevalling al dan niet gevolgd door depressie of PTSS
 • problematische psycho-sociale omstandigheden en bijkomende psychiatrische problematiek
 • een eerder kind met hechtingsproblematiek
 • verslavingsproblematiek
 • eetproblematiek

 

Aanbod

 • Consult op de maandagmiddag door gynaecoloog, psychiater en pediater
 • Een in principe eenmalig consult om een behandelplan op te stellen voor zwangerschap, partus, borstvoeding, kraamperiode en periode daarna
 • Schriftelijke terugkoppeling aan huisarts en verloskundige
 • Nadere diagnostiek en verdere begeleiding op de poli Psychiatrie en Psychologie indien ge�ndiceerd
 • Overleg met maatschappelijk werk indien (ernstige) bijkomende psychosociale problematiek
 • Speciale zwangerschapscursus voor vrouwen met psychiatrische problematiek
 • Indien wenselijk bij medische indicatie: zwangerschapscontroles op EZP poli met tussentijdse controles bij vaste gynaecoloog
 • Bij geen medische indicatie en wel indicatie tot klinisch kraambed: mogelijkheid van partus op B-D indicatie door eerste lijns verloskundige
 • Een klinisch kraambed in geval van noodzaak tot observatie kind met bepaling Finneganscore en consult psychiatrisch verpleegkundige (eventueel al kennismaking tijdens zwangerschap)
 • Na het kraambed begeleiding door PIT-verpleegkundige in de thuissituatie

 

Extra Zorg Poli

 

Doelgroep
Zwangeren verwezen uit eerste of tweede lijn met (ernstige) psychosociale problematiek zoals

 • Tieners
 • Dak/en thuislozen
 • Relatieproblemen en huiselijk geweld
 • Verstandelijk beperkten
 • Cannabisgebruikers
 • Harddrugsgebruikers die om welke reden dan ook niet gezien worden in het AMC of zij die zeggen gestopt te zijn met gebruik
 • Alcoholverslaving
 • Multi problematiek / laag sociale klasse
 • Ongecontroleerde zwangeren
 • Groep niet pluisgevoel

 

Aanbod

 • Poli op maandagochtend in het Flevoziekenhuis, waarbij zwangeren gezien worden door drie vaste verloskundigen en maatschappelijk werk
 • Supervisie door vaste gynaecoloog en bespreking maandag tussen de middag
 • Indien ge�ndiceerd klinisch kraambed met consult maatschappelijk werk
 • Bij bijkomende psychiatrische problematiek bespreking in POMP overleg na afloop van POP-poli maandag einde van de middag
 • Eventueel aanmelding JGZ voor project ‘Stevig ouderschap‘
 • Eventueel inzetten gezinscoach

 

Aanmelding

 • Bij evidente indicatie aanmelding via secretariaat, bij twijfel graag overleg met contactpersonen
 • Brief met gegevens mailen of faxen, pati�nte informeren dat psychiater van POP-poli tevens werkzaam is in de Meerengaard, bij voorkeur gegevens over eerdere psychiatrische behandelingen opvragen en meesturen.
 • Secretariaat: W. Tang, tel 036- 868 9206, email wtang@flevoziekenhuis.nl

 

Polikliniek Verloskunde en Gynaecologie
Hospitaalweg 1
1315 RA Almere
Telefoon: 036-868 8700
Fax: 036-868 868 655

 

Contactpersonen
G. Kleiverda, gynaecoloog
D. Maingay-Visser, pediater
M. Frohn, psychiater


Amersfoort | Meander Medisch Centrum

Doelgroep
Zwangere vrouwen met psychofarmaca gebruik of (nogelijk) psychische aandoeningen (depressie, angststoornissen, PTSS). Tevens voor (preventief) advies na psychische klachten in een eerdere zwangerschap of kraambed of in het verleden, en voor begeleiding bij psychische problemen na de bevalling (trauma/PTSS, angst, depressie, kraambedpsychose).

Aanbod
Intake bij gynaecoloog, waarna zo nodig verwijzing naar psychiater, psycholoog, maatschappelijk werk, of psychiatrisch/PIT verpleegkundige. Diagnostiek en behandeling/begeleiding. Maandelijks worden alle patienten multidisciplinair besproken door een team van gynaecologen (in opleiding), psychiaters (in opleiding), psychologen, kinderarts, ziekenhuisapotheker, maatschappelijk werkster en 1e lijns verloskundigen uit de regio. Veel patienten worden 1 of enkele keren gezien door de gynaecoloog (en psychiater) en kunnen verder bij hun eigen verloskundige onder controle blijven. De huisarts en verloskundige krijgen bericht van het advies van het POP-team.

Aanmelding
Patienten kunnen onder vermelding van "verwijzing POP-team" door verloskundige, huisarts, psychiater of psycholoog worden aangemeld bij de polikliniek verloskunde: 033 850 5560 of poliverloskunde@meandermc.nl. Patienten worden dan op korte termijn uitgenodigd voor een consult bij de gynaecoloog.

Contactpersoon/contactpersonen
Gynaecologie/Obstetrie: CAI Stramrood & IM Evers

Psychiatrie: mevrouw Geerlings, mevrouw Dictus en mevrouw Stam

Medische Psychologie: Y Zaal & L de Ridder

Medisch Maatschappelijk Werk: T Westdijk

1e lijns verloskundigen: D Roorda & N van den Heuvel

Kindergeneeskunde: P Hogeman & A Yska

Apotheek: M Malingre
Apeldoorn | Gelre Ziekenhuizen, multidisciplinaire POP-polikliniek

 

Doelgroep
Vrouwen met een kinderwens of zwangeren die:

 • psychiatrische klachten hebben (gehad)
 • medicijnen gebruiken tegen psychiatrische klachten
 • een vader/moeder/broer/zus hebben met een psychiatrische aandoening
 • verslaafd zijn aan alcohol, drugs en/of medicatie
 • zich in een complexe sociale situatie bevinden

 

Aanbod
Wij hebben voor deze doelgroep het volgende aanbod:

 • Het stellen van een diagnose en het opstellen van een multidisciplinair behandelplan met daarin advies over medicatiegebruik en behandel- en begeleidingsmogelijkheden van voor de conceptie tot en met de periode na de bevalling.
 • Een multidisciplinaire bespreking met de gynaecoloog, psychiater, kinderarts, medisch maatschappelijk werk, consultatief psychiatrisch verpleegkundige, Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige en een medewerker van de afdeling Preventie, waarin het behandelplan besproken en waar nodig bijgesteld wordt.
 • Een goede terugkoppeling van de gemaakte afspraken naar alle betrokken zorgverleners en de huisarts.
 • Deeltijdbehandeling in groepsverband voor zwangeren met psychiatrische problematiek.
 • Een uitgebreid aanbod van psychologische begeleiding.
 • Diverse vormen van individuele begeleiding en consultatie bij diverse disciplines tijdens de zwangerschap.
 • De mogelijkheid voor een klinisch kraambed op de afdeling Verloskunde.
 • Samenwerking met GGNet: aanbod van de ?moeder-baby interventie? en de mogelijkheid voor opname van moeder en baby op de moeder-baby unit.
 • Diverse mogelijkheden voor begeleiding in de thuissituatie.
 • De cursus ‘Ontspannen verwachting’: een cursus die u helpt te ontspannen tijdens de zwangerschap. Verder krijgt de zwangere hulp bij de geestelijke voorbereiding op de bevalling en het ouderschap.
 • Opname op moeder-baby unit: deze unit is speciaal bedoeld voor moeders met een psychiatrische stoornis bijvoorbeeld een depressie. Als we de moeder behandelen dan kan de baby bij de moeder blijven. Zo kan ze voor haar kind blijven zorgen en dit stimuleert de hechting tussen moeder en kind. Terwijl de moeder wordt behandeld in de kliniek verblijft de baby op een aparte kamer naast de kamer van moeder.

 

Aanmelding
Patiënten kunnen verwezen worden naar de POP-poli door de (huis) arts, verloskundige of psycholoog. Dit kan telefonisch, per post of fax via de Polikliniek Gynaecologie & Verloskunde of de Polikliniek Psychiatrie onder vermelding van POP-poli.

 

Polikliniek Verloskunde en Gynaecologie
Postbus 9014
7300 DS Apeldoorn
Telefoon: 055-5811920 Fax: 055 ? 581 16 74

 

Polikliniek Psychiatrie
Postbus 9014
7300 DS Apeldoorn
Telefoon: 055 ? 581 82 26
Fax: 055 ? 581 82 48

 

Contactpersonen
Verloskunde: mw. dr. K.M. Paarlberg, gynaecoloog-perinatoloog
Psychiatrie: mw. B. Geerdinck, psychiater
Kindergeneeskunde: dhr. D.J. Pot, kinderarts


Apeldoorn | Therapiecentrum


Doelgroep

Vrouwen met angst voor de bevalling

 

Aanbod

Het Therapiecentrum maakt deel uit van het Transmuraal Multidisciplinair Samenwerkingsverband voor Zwangeren met Angst voor de Bevalling in Apeldoorn en heeft speciaal voor deze doelgroep een specifiek haptotherapeutisch aanbod ontwikkeld voor angstreductie. Indien mogelijk wordt de partner actief bij de behandeling betrokken.

 

Aanmelding

Patiënten kunnen op eigen initiatief zelf rechtstreeks contact opnemen met het Therapiecentrum om een afspraak te maken en/of zij kunnen verwezen worden door de Huisarts, Verloskundige, Gynaecoloog of Psycholoog.

                 

Vestiging Apeldoorn

Therapiecentrum Ietje Kooistraweg 25, 7311 GZ Apeldoorn.

Tel.: 055-5760004, e-mail: praktijk@gertklabbers.nl

 

Vestiging Epe

Medisch Centrum Willem Tellstraat 17, 8162 ET Epe.

Tel.: 06-53175514, e-mail: praktijk@gertklabbers.nl

 

Contactpersoon

Gert Klabbers

GZ-Haptotherapeut, Fysiotherapeut, Haptonomisch Zwangerschapsbegeleider


Arnhem | Centrum voor zwangerschapspsychiatrie, ziekenhuis Rijnstate

 

Doelgroep
Vrouwen met psychiatrische problemen tijdens de zwangerschap of tot 3 maanden na de bevalling.
Vrouwen met een psychiatrische stoornis en kinderwens.

 

Aanbod
Advies ten aanzien van begeleiding, behandeling en medicatiegebruik bij een zwangerschapswens Diagnostiek en multidisciplinaire begeleiding en behandeling tijdens zwangerschap, bevalling en in het kraambed (poliklinisch en zo nodig klinisch) Wekelijks multidisciplinair ketenoverleg van gynaecologen, psychiaters, kinderartsen, verloskundigen en maatschappelijk werk.

 

Aanmelding
De huisarts kan aanmelden voor multidisciplinaire diagnostiek, behandeling en begeleiding via Zorgdomein.

 

Contactpersonen
Karen de Boer, gynaecoloog
Roy Derikx, psychiater
Ivonne Mijnheer, gynaecoloog
Annejet Plaisier, kinderarts
Maarten van Schijndel, psychiater


Blaricum En Hilversum | Tergooiziekenhuizen


Doelgroep

Vrouwen met een kinderwens of zwangeren die:

 • psychische problemen hebben ervaren tijdens een eerdere zwangerschap of bevalling
 • psychiatrische klachten hebben (of hebben gehad)
 • medicijnen gebruiken tegen psychiatrische klachten
 • familie hebben in de eerste lijn met een psychotische, depressieve of bipolaire stoornis
 • leven in complexe sociale omstandigheden 

 

Aanbod

 • een multidisciplinair behandelteam met gynaecologen, psychiater, kinderarts,  medisch maatschappelijk werk en consultatief psychiatrisch verpleegkundige als basisteam
 • advies over behandel- en begeleidingsmogelijkheden en terugkoppeling aan huisartsen, verloskundigen en andere behandelaars
 • diverse vormen van individuele behandeling en consultatie door diverse disciplines tijdens en na zwangerschap
 • mogelijkheden voor begeleiding in thuissituatie

Aanmelding
Patienten kunnen verwezen worden naar de POP-polikliniek door (huis)arts, verloskundige of psycholoog. Dit kan telefonisch, per post of per fax via de Polikliniek Gynaecologie of de Polikliniek Psychiatrie onder vermelding van POP-poli.


Contactpersonen 
Verloskunde: Mw.dr. B.A.M. Braans-Lisman en Dhr. H. Visser, gynaecologen            

tel 035 5391799 fax 035 5391484


Psychiatrie: Mw. A.L. Zock, psychiater                                                                      

tel 035 6887600 fax 035 6887725


Kindergeneeskunde: Mw. M.J.M. van Brakel, kinderarts


Adres:                                                                                                                               

Polikliniek Gynaecologie loc Blaricum                                                                          

Polikliniek Psychiatrie loc Hilversum

Postbus 10016 1201 DA Hilversum

 


Breda | multidisciplinaire POP-polikliniek, Amphia ziekenhuis Breda

 

Doelgroep
Vrouwen met een kinderwens of vrouwen die zwanger zij en :

 • in de zwangerschap ernstig braakproblemen hebben (gehad)
 • angst in de zwangerschap of voor de bevalling hebben
 • vorige bevalling als traumatische hebben ervaren vb na HELLP, ruim bloedverlies , acute kunstverlossing, IC opname
 • seksueel misbruik of mishandeling hebben meegemaakt
 • psychiatrische klachten hebben of in het verleden hebben gehad vb depressie, angst en paniek problemen , psychose of andere psychische problematiek
 • op dit moment medicijnen gebruiken vanwege psychiatrische klachten ook met oog op borstvoeding
 • een vader / moeder / broer / zus hebben met een psychiatrische aandoening

 

Aanbod
Wij kunnen deze doelgroep het volgende aanbieden:

 • een duidelijke omschrijven van het probleem voor de a.s. moeder en eventueel gevolg voor het kind
 • het opstellen van een behandelplan met alle betrokkenen van een multidisciplinaire team.
  Dit team bestaat uit : de gynaecoloog, psychiater, kinderarts, medisch maatschappelijk werker en een nurse practitioner
 • behandel- en begeleidingsmogelijkheden van voor de conceptie tot en met de periode na de bevalling.
 • nadrukkelijk vallen hieronder ook afspraken over bevalling en kraambed en/of begeleiding in de thuis- situatie. Dit behandelplan wordt samen afgesproken en kan indien nodig worden bijgesteld in de zwangerschap
 • advies en uitleg over medicatiegebruik bij zwangerschap en kraambed (borstvoeding)
 • goede terugkoppeling van de gemaakte afspraken naar alle betrokken zorgverleners en de huisarts.
 • dagbehandeling voor zwangere vrouwen met psychiatrische problematiek
 • klinische opname van moeders met psychiatrische problematiek en hun baby's

 

Aanmelding
Patiënten kunnen verwezen worden naar de POP-poli door de (huis) arts, verloskundige of psycholoog cq GGZ behandelaar door het opsturen van een verwijsbrief per post of fax via de Polikliniek Gynaecologie & Verloskunde onder vermelding van POP-poli of via telefonisch contact.

 

Polikliniek Verloskunde en Gynaecologie
Langendijk 75 4819 EV Breda
Telefoon: 076 5951003
Fax: 076 5952443

 

Contactpersonen
Verloskunde: L.Berger, gynaecoloog
Psychiatrie: M.Ju, psychiater
Kindergeneeskunde: A.Hulsmann, kinderarts


Deventer | Deventer Ziekenhuis

Doelgroep

A          Patiënten met medicatie gebruik en stabiele ziekte uit 1e lijn

            1 antidepressiva en anxiolytica (SSRI’s en benzo’s)

2 andere medicatie gerelateerd aan maternale ziekte (maagdarm,                 schildklier, diabetes)

B          Psychiatrische patienten die zwanger zijn

C          1 Patiënten met angst(en) ten aanzien van de partus

            2 Patiënten met aspecifieke angsten ( fobieen etc)

            3 Patiënten met een traumatische partus ia

D          Patienten zwanger van kind met aangeboren afwijking

E          Patienten met bekende noodzaak tot extra begeleiding tijdens zwangerschap / na bevalling (zwakke sociale situatie, verslaafden, eerdere AMK bemoeienis, etc)

F          Preconceptioneel advies voor bovenstaande categorieen A t/m E


Aanbod
De POP poli is een multidisciplinaire poli waarbij een patient gezien wordt door twee van de teamleden. Het team bestaat uit een klinisch verloskundige, gynaecoloog, kinderarts, medisch maatschappelijk werkster, psychiater en psychiatrisch verpleegkundig specialist.

De bedoeling van de POP-poli is advies te geven in een zo mogelijk eenmalig consult zonder overname van zorg. Indien er wel wens is tot overname door de gynaecoloog in de 2e lijn kan dat expliciet gevraagd worden door de verwijzer.

Het klinisch kraambed is bedoeld voor het coachen van moeders bij de omgang met hun pasgeborene en om eventuele effecten van psychofarmacagebruik op de pasgeborene te beoordelen.

Er is een directe samenwerking met Dimence (zie Dimence Deventer), waarbij patienten kunnen deelnemen aan het programma Zwanger en Dan? en Ouder-baby interventie.

Beleid wordt besproken rond de volgende items:

1    begeleiding zwangerschap

2    prenatale diagnostiek

3    consult / begeleiding gynaecoloog

4    consult / begeleiding psychiatrie

4a  medisch psychologie

5    consult / begeleiding fysiotherapie

6    consult / begeleiding maatschappelijk werk

7    consult preop anaesthesiologie

8    consult / aanmelden kinderartsen

9    pijnstilling durante partu

10   plaats baring

10a begeleiding baring

11   kraambed; beleid moeder

11a kraambed; beleid  kind

12   lactatie

13   medicatie (wijzigingen)

14   eventueel inschakelen derden (AMK/Tactus)

15   rol van huisarts/verloskundige

Aanmelding
U kunt voor de POP poli de patiënten uit de genoemde categoriëen verwijzen:

Telefonisch:

Via de polikliniek Gynaecologie en Obstetrie, tel 0570 535050.

U dient dan een brief met de medische gegevens (indicatie, medicatie-gebruik en relevante voorgeschiedenis) electronisch te verzenden of  te faxen naar nr 0570 501411.

Faxen:

Schriftelijke verwijsbrief met gedetailleerde informatie faxen naar nr 0570 501411.

Contactpersoon/contactpersonen

Mw A van Es-van Beek, klinisch verloskundige

Mw MJ Wagemans, klinisch verloskundige

Mw A Le Net, medisch maatschappelijk werkster

Mw A Stevens, psychiater

Dhr B Geerling, Verpleegkundig specialist, Specialistisch Centrum Bipolaire Stoornissen, Dimence

Mw dr ACM Dassel, kinderarts

Mw L van der Voet, gynaecoloog

Mw MA Huisman, gynaecoloog


Uitgebreidere informatie
... www.dz.nl


Deventer | Dimence, team preventie

 

Zwanger en dan?
Een preventief dagprogramma voor zwangere vrouwen met psychische problemen

 

Doelgroep
Het programma is bedoeld voor aanstaande moeders met ernstige psychische problemen die in behandeling zijn of komen bij Dimence. Deelname kan vanaf de 3e maand tot en met de 8e maand van de zwangerschap. De behandeling voor de psychische problemen van de vrouw blijft doorgaan, naast deelname aan de dagbehandeling ‘Zwanger en dan ‘.

 

Aanbod
Vroege screening en het onderkennen van psychische problemen tijdens de zwangerschap.
Het voorkomen, of verminderen van stress en andere problemen die de zwangerschap nadelig kunnen beïnvloeden en daarmee het voorkomen van problemen bij de baby.
Het bevorderen en aanleren van ontspanningstechnieken.
Een goede aansluiting maken met eventuele nazorg voor moeder en baby.

 

Aanmelding
Deelnemers kunnen zich telefonisch of per e-mail aanmelden via:
T: 0570 639 242
E: zwangerendan@dimence.nl

 

Contactpersonen
Karin van Doesum, k.vandoesum@dimence.nl T 0570-604220
Preventiewerker en onderzoeker, Dimence Deventer, team preventie
en Radboud Universiteit Nijmegen.

Jucetta Klasema, j.klasema@dimence.nl T 0570 639 242
Teamleider PMU / ziekenhuispsychiatrie, Dimence Deventer

Carla Brok, c.brok@dimence.nl T 0570-604100
Sociaal psychiatrisch verpleegkundige en preventiewerker,
Dimence Deventer, Jeugd en Autisme

 

Uitgebreidere informatie
http://www.cjgdeventer.nl/zwanger/cursussen-zwanger/zwanger-en-dan?layout=print


Drachten | Nij Smellinghe, POP-poli

Doelgroep

Vrouwen met een kinderwens of zwangeren die:

 

·         Psychische of psychiatrische klachten in de voorgeschiedenis hebben

·         Stressfactoren, angst of stemmingsklachten hebben rondom de zwangerschap

·         Medicijnen gebruik(t)en tegen psychiatrische klachten

·         Een eerstelijns verwante hebben met een psychiatrische aandoening (psychose,  depressie, manisch depressieve stoornis)

·         Verslaafd zijn aan alcohol, drugs, medicatie

·         In een complexe  situatie zitten (zoals bijvoorbeeld een verstandelijke beperking hebben of tienermoeder worden)

·         Medische (traumatische) complicaties hebben gehad bij een eerdere bevalling of zwangerschapAanbod

·         Psychiatrisch medicatieadvies voorafgaand aan of tijdens de zwangerschap of borstvoeding

·         Inschatten van het risico op (hernieuwde) psychiatrische ontregeling

·         Diagnostiek en opstellen multidisciplinair behandelplan met advies over medicatie gebruik, behandel- en begeleidingsmogelijkheden . Advies van voor de conceptie tot 3 maanden post partum

·         Multidisciplinair team: Psychiater, gynaecoloog en kinderarts, zo nodig uit te breiden met andere disciplines

·         Nauwe samenwerking met/ goede terugkoppeling naar de huisarts en/of eerste lijns verloskundige

·         Behandeling psychiatrische  ziektebeelden rondom de bevalling

·         Diverse vormen van individuele begeleiding en consultatie

·         Op indicatie klinische kraamperiode op de afdeling verloskunde

·         Familiekamer op de kraamafdeling met diverse mogelijkheden tot rooming-in door partner

·         Couveusesuite  op de kinderafdeling zodat moeder en kind waar mogelijk niet gescheiden hoeven worden als het kindje zorg op de kinderafdeling nodig heeft

 

Langere termijn:

·         Advies over mogelijkheden tot begeleiding in de thuissituatie

·         Waar nodig afstemming met kraamzorg/ CJG/ Thuiszorg/Huisarts/1e lijns verloskundige

·         Samenwerking met diverse aanbieders van vervolg behandelingen/begeleidingsmogelijkheden


Aanmelding

Heeft u vragen over de POP-polikliniek? Neem dan contact op met het secretariaat van de polikliniek Gynaecologie & Verloskunde (Tel: 0512-588082) of de polikliniek Ziekenhuispsychiatrie (Tel: 0512- 588355). Ook op de website van ziekenhuis Nij Smellinghe, www.nijsmellinghe.nl, is informatie te vinden.

Aanmelden kan via de verloskundige, huisarts, eigen behandelaar, en rechtstreeks via de polikliniek Gynaecologie en Verloskunde onder vermelding van POP-polikliniek.Contactpersoon/contactpersonen
Mw. B.N.W.J. Jenner, ziekenhuispsychiater

Mw. C.C.M. Buis, gynaecoloog

Mw. C. Peer, kinderarts

Mw. R. Derks, 2e lijns verloskundige

Uitgebreidere informatie
www.nijsmellinghe.nl


Eindhoven | Catharina ziekenhuis

Doelgroep
Vrouwen met een kinderwens of zwangeren met

 • een psychiatrische aandoening (in de voorgeschiedenis)
 • psychofarmacagebruik
 • een 1ste graads familielid met een psychotische stoornis of een ernstige stemmingsstoornis
 • verslavingsproblematiek (alcohol, drugs en/of medicatie)
 • complexe sociale problematiek (tieners, dak- en thuislozen, verstandelijke beperking, huiselijk geweld)
 • traumatisch ervaren bevalling in de voorgeschiedenis

Aanbod

 • structuur en continuïteit: 2 vaste verloskundigen hebben elke vrijdag POP-spreekuur
 • supervisie door vaste gynaecoloog die tevens de patiënten een aantal keren standaard ziet op de poli
 • consult en begeleiding/behandeling bij een vaste psychiater
 • consult bij de kinderarts
 • consult bij de maatschappelijk werker om een sociale kaart op te maken en om zo nodig hulpverlening op te starten. Zij begeleidt patiënte en haar partner/familie tijdens de zwangerschap en zo nodig na de geboorte van het kind
 • maandelijks multidisciplinair overleg (gynaecoloog, psychiater, kinderarts, maatschappelijk werker, verloskundige)
 • vlotte samenwerking en overdrachten tussen de betrokken hulpverleners in de ketenzorg
 • mogelijkheid tot prenataal huisbezoek door maatschappelijk werker of verpleegkundige van consultatiebureau
 • Video Interactie Begeleiding
 • mogelijkheid tot klinisch kraambed

Aanmelding

Afspraak maken voor POP-poli via de polikliniek Gynaecologie/Verloskunde Catharinaziekenhuis. Tel: 040-2397100

Contactpersoon/contactpersonen

 • Gynaecoloog: Dr. Simone Kuppens
 • Psychiater: Dr. Mark Scherders
 • Kinderarts: Tom Hendriks
 • Maatschappelijk werker: Petra Hollander
 • Verloskundigen: Marieta Cuijpers en Liesbeth van den BiggelaarEindhoven En Omgeving | Regionaal expertisecentrum baby extra

 

Doelgroep:

 • Baby‘s tot 1 jaar in Eindhoven en de Kempen (gemeentes zijn beschreven) die een vader of moeder hebben met psychische klachten en/of middelengerelateerde problemen, met een psychiatrische of verslavingsstoornis en/of met een misbruik- of verwaarlozingsverleden.
 • Intermediaire doelgroep 1:
  (Aanstaande) ouders met psychische klachten en/of middelengerelateerde problemen, ouders met een psychiatrische of verslavingsstoornis en ouders met een misbruik- of verwaarlozingsverleden. Deze ouders kunnen gebruik maken van het aanbod van Bureau Baby Extra wanneer ze zwanger zijn of een baby hebben in de leeftijd van 0 tot 12 maanden.
 • IIntermediaire doelgroep 2:
  De instellingen en hulpverleners die betrokken bij de zorg rondom het (aanstaande) kind en/of de ouders.

 

Aanbod
Preventieve tweegespekkenmodules gericht op het contact tussen ouder en kind, als onderdeel van het grotere geheel van behandeling/ begeleiding door de verwijzende hulpverlener. Er wordt gebruik gemaakt van een éénmalige video opname waarbij met ouders wordt gepraat over de contactsignalen van de baby.

 

Aanmelding

 • Telefonisch 040-8801640
  Baby Extra is gevestigd in de consultatiebureaus aan de Airbornelaan in Eindhoven (woensdagochtend en donderdagmiddag) en de Ligt in Veldhoven (maandagmiddag). De rest van de week wordt gedurende kantooruren de telefoon opgenomen en de boodschap doorgegeven.
 • Digitaal aanmelden via de website www.babyextra.nl (NB digitaal aanmelden kan alleen door ouders)

 

Contactpersonen
Marion Mertens, Combinatie Jeugdzorg 06-51796165
Barbara Kerkhofs, GGzE 06-24398298


Gouda E.o. | Groene Hart Ziekenhuis/GGZ Midden Holland
Doelgroep
Vrouwen met een kinderwens of zwangeren die:
 • preconceptueel advies

 • psychiatrische klachten hebben (gehad)

 • medicijnen gebruiken tegen psychiatrische klachten

 • zwakbegaafdheid

 • verslaafd zijn aan alcohol, drugs en/of medicatie

 • zich in een complexe sociale situatie bevinden

Aanbod
 • een multidisciplinair behandelteam met gynaecoloog, verloskundige, psychiater, kinderarts,  medisch maatschappelijk werk en medisch psycholoog als basisteam

 • maandelijks multidisciplinair overleg tussen psychiatrie, verloskunde en kindergeneeskunde

 • diagnostiek en behandeling van psychische klachten

 • advies rondom medicatiegebruik tijdens zwangerschap en/of borstvoeding

 • advies aan behandelaren bij patiënten die reeds in zorg zijn

 • voorlichting en begeleiding rond bevalling en kraamtijd met als aandachtspunt de hechting

 • indien nodig klinisch kraambed op psychiatrische gronden

 • indien nodig psychiatrische intensieve thuiszorg

 • vervolg behandeling bij de GGZ indien geindiceerd

Aanmelding

Via de huisarts of verloskundige (1ste en 2de lijns), mailadres: agniete.klein@ghz.nlContactpersoon/contactpersonen


drs. L. van der Wolf, psychiater GGZ Midden-Holland,

mailadres: l.vanderwolf@ggzmiddenholland.nl

drs. R.G.W. Nijman, gynaecoloog GHZ

dr. J. von Lindern, kinderarts/neonatoloog GHZ

H. Houtsmuller, klinisch verloskundige GHZ/In Zwang

E. Witzier, verloskundige

E. Klarenbeek, medisch maatschappelijk werk GHZ

A. Busch, klinisch psycholoog GHZ


Uitgebreidere informatie
www.ghz.nl


Groningen | Martini Ziekenhuis

 


Doelgroep
Vrouwen met een kinderwens of zwangeren die:

 • psychische of  psychiatrische klachten in de voorgeschiedenis hebben
 • stressfactoren, angst of stemmingsklachten hebben rondom zwangerschap
 • medicijnen gebruiken tegen psychiatrische klachten
 • een eerstelijns verwante hebben met een psychiatrische aandoening (psychose of depressie)
 • verslaafd zijn aan alcohol, drugs en/of medicatie
 • zich in een complexe sociale situatie bevinden (bijvoorbeeld een verstandelijke beperking hebben of tienermoeder zijn)
 • medische complicaties bij eerdere bevalling of traumatische bevalling

 


Aanbod

 • psychiatrische medicatieadvies voorafgaand aan of tijdens de zwangerschap of tijdens de borstvoeding
 • het inschatten van het risico op (vernieuwde) psychiatrische ontregeling tijdens de zwangerschap of na de bevalling
 • het stellen van een diagnose en het opstellen van een multidisciplinair behandelplan met daarin advies over medicatiegebruik en behandel- en begeleidingsmogelijkheden van voor de conceptie tot en met de periode na de bevalling.
 • een multidisciplinaire bespreking met de gynaecoloog, psychiater en kinderarts, eventueel uit te breiden met andere disciplines, waarin het behandelplan besproken en waar nodig bijgesteld wordt.
 • een goede terugkoppeling van de gemaakte afspraken naar alle betrokken zorgverleners en de huisarts.
 • behandeling van (nieuwe) psychiatrische ziektebeelden rondom de bevalling
 • diverse vormen van individuele begeleiding en consultatie bij diverse disciplines tijdens de zwangerschap.
 • de mogelijkheid voor een klinisch kraamperiode op de afdeling Verloskunde.
 • voor de langere termijn: advies over mogelijkheden voor begeleiding in de thuissituatie.


Aanmelding
Via huisarts of verloskundige praktijk bij de afdeling gynaecologie tel. 050-5245840

 


Contactpersoon/contactpersonen
Mw. T.W. Broersma, psychiater,

dr. A.J. van Loon, gynaecoloog

mw. A. de Vries, kinderarts

POP-poli is actief met gezamenlijk spreekuur van psychiater, kinderarts en gynaecoloog.

 


Uitgebreidere informatie
Website wordt aangepast.

 


Haarlem | Kennemer Gasthuis

 

 

Doelgroep

Deze poli is bedoeld voor vrouwen die zwanger willen worden of zwanger zijn en:

• psychiatrische klachten hebben (gehad);

• medicijnen gebruiken in verband met psychiatrische klachten bijvoorbeeld antidepressiva (SSRI’s);

• verslaafd zijn aan alcohol, drugs en/of medicatie;

• zich in een complexe psychosociale situatie bevinden.

 

Aanbod

Een consult met psychiater, gynaecoloog en kinderarts gezamenlijk voor advies over zwangerschap, bevalling, kraambed en borstvoeding.

Schriftelijke terugkoppeling aan huisarts, verloskundige en indien nodig eigen GGZhulpverlener

Nadere diagnostiek en verdere begeleiding op de poli Psychiatrie indien geïndiceerd

Verwijzing mammakits

Klinisch kraambed

De psychiatrische afdeling van het Kennemer Gasthuis biedt de mogelijkheid om na de geboorte de moeder samen met haar kind op te nemen mocht dit noodzakelijk zijn.

 

Aanmelding

Vrouwen kunnen verwezen worden naar de POP-poli door de huisarts, verloskundige of eigen GGZhulpverlener. Er kan een afspraak gemaakt worden door te bellen naar de poli Gynaecologie 023-5453060 of de verwijsbrief te faxen naar 023- 545 3799

 

Contactpersoon/contactpersonen

Verloskunde: Mw dr. K.C. Vollebregt, gynaecoloog

Psychiatrie: Mw J.A.E.M. van Venrooij, psychiater

Kindergeneeskunde: Dhr dr. LPF Winkel/ mw. drs G.G. Ramnath, kinderartsen

 

Uitgebreidere informatie

POP-poli voor psychiatrische klachten rond de zwangerschap


Haarlem/hoofddorp | GGZ inGeest, Zuiderpoort Haarlem / Spaarnepoort Hoofddorp


MamaKits
Voor ondersteuning en begeleiding van vrouwen met psychische klachten rond zwangerschap en bevalling

 

Aanbod

 • Kortdurende (preventieve) begeleiding en ondersteuning van vrouwen met psychische klachten rond zwangerschap en bevalling
 • E-mailondersteuning
 • Cursus ?In blijde verwachting en toch niet blij? voor zwangere vrouwen met psychische klachten
 • Begeleiding bij doorverwijzing
 • Trainingen, cursussen en voorlichting over psychische klachten in de perinatale periode

 

Aanmelding
Telefonisch: 023 ? 518 76 04
Mail: mamakits@ggzingeest.nl

 

Contactpersoon
Madeleine de Vilder, coördinator MamaKits, m.devilder@ggzingeest.nl

 

Polikliniek voor zwangeren en kraamvrouwen
Voor vrouwen met psychiatrische aandoeningen rond zwangerschap en bevalling

 

Aanbod

 • Behandeling van vrouwen met psychische klachten rondom zwangerschap en bevalling (psychotherapie, EMDR)
 • Ondersteuningsgroep ?Als roze wolken donderen? voor vrouwen met psychische klachten na de bevalling
 • Medicamenteuze behandeling
 • Psychiatrische Thuiszorg voor vrouwen met psychiatrische klachten rondom zwangerschap en bevalling
 • Spreekuur ?Kinderwens en Psychiatrie? (polikliniek Zuiderpoort)
 • POP Adviescentrum (polikliniek Spaarnepoort i.s.m. Spaarne ziekenhuis)

 

Contactpersonen

 • Polikliniek Zuiderpoort Haarlem, 023 ? 518 76 04
  Anne Marie van Bentum, psychiater: a.vanbentum@ggzingeest.nl
  Margriet Smit, psychotherapeut:m.smit@ggzingeest.nl
 • Polikliniek Spaarnepoort Hoofddorp, aanmeldingen via telefonisch spreekuurhouder: 023 890 31 00
  Sybren Wiersma, psychiater: s.wiersma@ggzingeest.nl
  Irma Jonkman, GZ psycholoog, i.jonkman@ggzingeest.nl

 

Uitgebreidere informatie
www.ggzingeest.nl

 

POP Adviescentrum,Spaarne ziekenhuis Hoofddorp
Een gezamenlijk spreekuur van psychiater, gynaecoloog en kinderarts voor advies aan (aanstaande) moeders met (actuele) psychiatrische symptomatologie voorafgaand, tijdens of na de zwangerschap.

 

Het POP adviescentrum bestaat uit 4 onderdelen:

 • Een multidisciplinair poliklinische voorziening voor advies aan zwangere vrouwen
 • Een multidisciplinaire klinische voorziening: een klinisch kraambed
 • Nacontrole tot drie maanden op de kinderpolikliniek
 • Informatie op de website voor zwangere vrouwen, kraamvrouwen en zorgverleners

 

 

Verwijzing:

 • Telefonisch, via de polikliniek Gynaecologie & Obstetrie: 023 ? 890 7540
  Brief met medische gegevens faxen naar 023 ? 890 75 41. Dit is noodzakelijk bij de voorbereiding van het spreekuur.
 • Schriftelijk: verwijsbrief faxen naar (023) 890 75 41

 

Uitgebreidere informatie
www.spaarneziekenhuis.nl/polikliniek/index.php?id=poppoli-home


Leiden | 'Geboorte Huis Leiden' (LUMC en Alrijne ziekenhuis locatie Leiden i.s.m.GGZ Leiden (Rivierduinen)

Organisatie
‘Geboorte Huis Leiden’ is een intensieve samenwerking van de afdelingen Verloskunde van het LUMC en het Alrijne ziekenhuis locatie Leiden, in samenwerking met de verloskundigenpraktijken in Leiden. Het expertisecentrum maakt deel uit van dit Verloskundig Samenwerkings Verband (VSV). Hoewel beide ziekenhuizen vooralsnog eigen patiënten hebben, wordt gebruik gemaakt van gemeenschappelijke protocollen en zorgpaden. Er is een gestructureerd multidisciplinair overleg, waarbij ook de GGZ Leiden (onderdeel van Rivierduinen) betrokken is.
 
Doelgroep
Vrouwen met kinderwens en zwangere vrouwen met (mogelijke) psychiatrische problematiek in de voorgeschiedenis of tijdens de zwangerschap, al of niet met gebruik van psychofarmaca. Zwangere vrouwen met ernstige psychosociale problematiek, baringsangst, verstandelijke beperking of afhankelijkheid van middelen.
 
Aanbod
 • Pre-conceptionele advisering.
 • Diverse vormen van individuele begeleiding en consulten bij de afzonderlijke disciplines, volgens het zorgpad ‘Zwangere psychiatrische patiënt’.
 • Zorg op maat: multidisciplinair opstellen van individueel behandel- en noodplan.
 • Maandelijkse multidisciplinaire besprekingen (nu nog per locatie), waarbij ook de psychiatrische behandelaren betrokken zijn.
 
Aanmelden en contactpersonen Alrijne ziekenhuis locatie Leiden
Polikliniek Gynaecologie & Obstetrie: tel. 071 - 5178351
Afspraak bij een van de gynaecologen via de polikliniek gynaecologie: 517835.
M. (Marieke) A. G. B. van Piere, verpleegkundig specialist GGZ
 
Aanmelden en contactpersonen LUMC
LUMC Polikliniek Verloskunde: per mail verloskunde@lumc.nl of tel. 071 - 5263325 (werkdagen 9-12 en 14-16 uur)
Dr. I. (Inge) L. van Kamp, gynaecoloog-perinatoloog
G. (Godelieve) J. J. van Roosmalen, verloskundige
Drs. A. (Anne-Marie) Sluijs, verloskundige en psycholoog
 
LUMC Polikliniek Psychiatrie: tel. 071 - 5263785 (werkdagen 9.15-10 uur)
Aanmelding schriftelijk: Poli Psychiatrie B1-P, LUMC, Postbus 9600, 2300 RC Leiden
Dr. I. (Irene) M. van Vliet, psychiater, chef de (poli)clinique
Drs. J (Jacqueline) G. F. M. Hovens, psychiater
 
Stafcentrum Neonatologie tel. 071 - 5262909
Drs. E. (Esther) G. J. Rijntjes-Jacobs, kinderarts-neonatoloog


Nieuwegein En Utrecht | St. Antonius Ziekenhuis
Zwanger en psychische problemen POP + multidisciplinair overleg (Psychiatrie-Obstetrie-Pediatrie+maatschappelijk werk) Meestal is zwangerschap een periode met veel blijdschap, waarbij de zwangere vrouw “op een roze wolk” de komst van haar kind afwacht en vervolgens geniet van haar kraamperiode. Dit is in de praktijk alleen niet altijd het geval. Voor vrouwen die psychisch niet lekker in hun vel zitten kan de zwangerschap en de kraamtijd een kwetsbare periode zijn. Een deel van de vrouwen krijgt tijdens de zwangerschap of na de bevalling te maken met psychische problemen zoals depressie, angstgevoelens of na een postnatale psychose. Ook problemen als alcohol- of drugsmisbruik of moeilijke sociale omstandigheden kunnen invloed hebben tijdens of na de zwangerschap. Psychische problemen tijdens en na de zwangerschap hebben niet alleen hebben een negatief effect op de moeder. Ook de ontwikkeling van het kind kan in gevaar komen, onder andere door de kans op complicaties tijdens de bevalling en een verstoorde interactie tussen moeder en kind. Dit soort problemen vragen om specifieke kennis van meerdere specialisten. Om zwangere vrouwen en moeders met psychische klachten met hun kindjes te behandelen en te begeleiden heeft het St. Antonius Ziekenhuis de POP-poli (psychiatrie-obstetrie-pediatrie) in het leven geroepen. Voor wie Zwangere vrouwen of vrouwen met een kinderwens die: • een psychiatrische aandoening (in de voorgeschiedenis) hebben; • psychische problemen hebben gehad tijdens een eerdere zwangerschap of bevalling zoals depressie, psychose of PTSS (posttraumatische stresstoornis); • medicijnen gebruiken voor de behandeling van psychische problemen; • verslaafd zijn aan alcohol, drugs en/of medicatie. • leven in moeilijke sociale omstandigheden; • een verstandelijke beperking hebben. Wat bieden wij Bij de POP-poli staat een multidisciplinair team, bestaande uit een gynaecoloog, psychiater, kinderarts, medisch maatschappelijk werker en een gespecialiseerd verpleegkundige, klaar om zwangere vrouwen of vrouwen met een kinderwens met psychische problemen zo goed mogelijk te helpen. Door nauw samen te werken bieden zij de zorg die het beste bij hun situatie past. We bieden • advies over medicijngebruik tijdens de zwangerschap(wens) en bij borstvoeding; • individuele begeleiding aan de aanstaande moeder en het gezin; • waar nodig psychiatrische of psychologische behandeling; Na een uitgebreid intakegesprek bij de afdeling psychiatrie een diagnose bieden onze specialisten een behandeladvies. • zo nodig een kraambed op de kraamafdeling om vrouwen kort na hun bevalling in het ziekenhuis te begeleiden. Eventueel met ondersteuning van de psychiater • zorg voor de pasgeborene door de kinderarts. Aanmelding Patiënten kunnen verwezen worden door de huisarts, verloskundige, psychiater of psycholoog (per post, fax of via Zorgdomein). Vrouwen kunnen zich aanmelden door contact op te nemen met St. Antonius Alnatal, onder vermelding van “POP”: T 088 - 320 64 00 F 030 - 609 38 89 E-mail info@antoniusalnatal.nl
Nijmegen | Canisius wilhelmina Ziekenhuis, polikliniek psychiatrie en zwangerschap (A15)

 

Doelgroep en aanbod

 • Diagnostiek, advies en behandeling psychiatrische klachten tijdens de zwangerschap en na de bevalling.
 • Advisering m.b.t. zwangerschap bij patiënten met psychiatrische klachten (preconceptioneel adviesadvies)
 • Samenwerking met afdeling gynaecologie en kindergeneeskunde van het CWZ, met mogelijkheid tot klinisch kraambed op psychiatrische gronden

 

Aanmelding
Via verwijzing van huisarts of psychiater.

Polikliniek psychiatrie en zwangerschap (A15). Postbus 9015. 6500 GS Nijmegen Tel: 024 365 82 05. Fax: 024 365 82 05

 

Contactpersoon
Drs. T. Belgers, psychiater

 

Uitgebreidere informatie
http://www.cwz.nl/specialismen/psychiatrie


Nijmegen | UMC Radboud


Doelgroepen

 • Preconceptioneel, gedurende de zwangerschap en post partum
 • Vrouwen met een kinderwens of zwangere vrouwen die:
  1. psychiatrische klachten hebben
  2. een psychiatrische voorgeschiedenis hebben
  3. psychiatrische medicatie gebruiken
  4. een lichamelijke ziekte hebben met verhoogde kans op psychiatrisch ziek worden (reumatologisch, oncologisch, cardiovasculair, neurologisch, endocriene ziekten, infectieziekten)
  5. middelen misbruiken of afhankelijk zijn van middelen (alcohol, drugs, medicijnen)
 • Post partum
  Vrouwen met psychiatrische klachten die ontstaan zijn in het kraambed tot een half jaar na de bevalling.

 

Aanbod
Preconceptioneel

 • analyse van de psychiatrische voorgeschiedenis en -behandeling
 • taxatie van huidig toestandsbeeld,
 • risicotaxatie ten aanzien van terugval in psychiatrische stoornis
 • inschatten van prognose en implicaties van zwangerschap en partus
 • pre-conceptioneel advies, waarbij met de patiënte voordelen en nadelen van starten, veranderen, stoppen of continueren van psychofarmaca wordt besproken, en behandelalternatieven worden overwogen

Hierbij staan de belangen van vrouw èn kind centraal.

 

Gedurende de zwangerschap

 • Psychiatrische consultatie en begeleiding bij acute of electieve klinische opname op de afdeling verloskunde
 • Psychiatrische diagnostiek en behandeling (medicamenteus en gedragstherapeutisch)
 • Behandeling van psychiatrische klachten vindt plaats in nauwe samenwerking met verloskundige, huisarts en gynaecoloog, zowel in klinische als ambulante setting.

 

Post partum

 • Psychiatrische consultatie en begeleiding bij een klinisch kraambed op de afdeling verloskunde
 • Poliklinische psychiatrische consulten voor diagnostiek, behandeladvies en kortdurende behandeling tot maximaal 1 jaar post partum.

 

Behandelvoorzieningen
Ambulante behandeling op de polikliniek, een klinisch psychiatrische opname, en deelname aan modules voor patiënten(met een depressie) behoort tot de mogelijkheden.

 

Aanmelding
Verwijzing en aanmelding is mogelijk door huisartsen via zorgdomein en voor medisch specialisten via de fax. Fax nr: 024-3635130. Voor vragen kunt u contact opnemen met het aanmeldbureau 024-8187160

 • Telefonisch via polikliniek Psychiatrie (de POP-poli is onderdeel van het zorgprogramma stemming plus) telefoon: 024 3613513
 • Tamara Hagen verpleegkundig specialist i.o.0652028132

 

Alle aanmeldingen worden dagelijks met dr Philip van Eijndhoven (psychiater) besproken.

 

Bezoekadres
Radboud universitair medisch centrum
Polikliniek psychiatrie, ingang oost
Reinier Postlaan 4, route 961
6500 HB Nijmegen
Nijmegen

 Rotterdam | Erasmus MC, zorglijn zwangerschapsgerelateerde psychiatrie

 

 

Doelgroep en aanbod

 • Stellen van een diagnose, het geven van advies en uitleg rond medicatie en andere behandelmogelijkheden, behandeling tijdens de zwangerschap en na de bevalling
 • Samenwerking met afdeling Verloskunde van het Erasmus MC met mogelijkheid tot klinisch kraambed op psychiatrische gronden
 • Combipoli psychiatrie/kinder- en jeugdpsychiatrie voor moeders met psychiatrische problematiek en hun kinderen tot 4 jaar met een bedreigde ontwikkeling
 • Dagbehandeling voor zwangeren met psychiatrische problematiek
 • Dagbehandeling voor moeders met psychiatrische problematiek en hun kinderen tot 1 jaar
 • Klinische opname van moeders met psychiatrische problematiek en hun baby‘s tot 6 maanden op moeder-baby unit

 

Aanmelding
Via verwijzing van huisarts, verloskundige/gynaecoloog of GGZ behandelaar door het invullen en opsturen van een verwijsformulier, op te vragen via: http://www.erasmusmc.nl/4577275/4603998/verwijzing-ggz

 

Contactpersonen
Polikliniek/combipoli/dagbehandeling moeder-kind: Mw.dr. M.P. Lambregtse-van den Berg, psychiater/kinder- en jeugdpsychiater
Moeder-baby unit: mw.dr. V. Bergink, psychiater; mw.dr.K.M. Koorengevel, psychiater
Algemene vragen: dhr. J. Vervoort, Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige
Allen te bereiken via polikliniek psychiatrie: 010-7040139
Verloskunde: drs. A.J. Schneider, gynaecoloog, telefoonnnummer: 010-7040148

 

Uitgebreidere informatie

www.erasmusmc.nl/zwangerschapspsychiatrie


Rotterdam | GGZ Delfland, locatie Sint Franciscus Gasthuis

 

Doelgroep

1)         Zwangere vrouwen met reeds bestaande psychiatrische problemen en/of tijdens de  zwangerschap nieuw ontstane psychiatrische klachten.

2)         Preconceptioneel advies aan vrouwen met een zwangerschapswens die:

a. Bekend zijn met een psychiatrische ziekte

b. Psychofarmaca gebruiken

c. Een familielid hebben bij wie sprake is van een psychiatrische ziekte

d. Ernstige psychosociale problematiek

 

Aanbod

1)         Binnen het Sint Franciscus Gasthuis werkt de afdeling Ziekenhuispsychiatrie nauw samen met de afdelingen Gynaecologie en Kindergeneeskunde in het zorgaanbod voor de zogenaamde “Kwetsbare Zwangeren”. De Kindergeneeskunde wordt, indien gewenst, in het traject voor de bevalling betrokken. Er bestaat een multidisciplinair overleg waaraan de medewerkers van de afdelingen  Gynaecologie, Psychiatrie,  Klinische psychologie,  Medisch maatschappelijk werk en de Verloskundige afdeling deelnemen.

2)         Via de eerste lijn (huisarts, verloskundige, psycholoog) kan verwezen worden naar de POP-poli door aanmelding bij de polikliniek Gynaecologie wanneer er sprake is van een “Kwetsbare Zwangere”.  Verwijzers betrokken bij de behandeling van de psychiatrische problematiek van patiënten kunnen ook direct verwijzen naar de polikliniek van de afdeling Ziekenhuispsychiatrie.

3)         Binnen de polikliniek Ziekenhuispsychiatrie bestaat o.a. de mogelijkheid van individuele medicamenteuze en/ of psychologische begeleiding tot kort na de bevalling.

4)         Indien nodig wordt Medisch maatschappelijk werk ingeschakeld bij patiënten met ernstige sociale problemen.

6)         Er wordt een geboorteplan opgesteld in overleg met moeder en partner/ directe naaste(n) voor de periode rond de bevalling.

7)         Na de bevalling wordt de zorg voor moeder en kind overgedragen aan de instantie, die verantwoordelijk is voor de vervolgbehandeling.

 

Aanmelding
Door verloskundigen: via polikliniek Gynaecologie, tel. 010-461 6261.
Door GGZ: via polikliniek Ziekenhuispsychiatrie, tel. 461 7540.
Na telefonisch overleg wordt u verzocht uw schriftelijke informatie te faxen naar de polikliniek Gynaecologie:  010-461 6914 of de polikliniek Psychiatrie: 010-461 7544 onder vermelding  van “Aanmelding Kwetsbare Zwangere”.

 

Contactpersonen
Gynaecologie en Verloskunde:  Dr. V.H. M. Karsdorp en Dr. N.Gemund
Psychiatrie: P.J.M.  Schoof
Kindergeneeskunde:  A.K.E. Hoffman-Haringsma


Rotterdam | Praktijk voor Zwangerschap en Psychiatrie
Doelgroep en aanbod
De Praktijk voor Zwangerschap en Psychiatrie houdt zich voornamelijk bezig met advisering aan de eerste- en tweedelijns gezondheidszorg, gericht op zwangerschap gerelateerde psychiatrie. Dit kan zowel vrouwen betreffen met een psychiatrische stoornis die zwanger willen worden (prenataal), als vrouwen die al zwanger zijn (nataal) of reeds bevallen (postnataal).
Het gaat erom op basis van de juiste informatie de patiënte en haar partner te adviseren. Ons specialistische advies betreft de volledige begeleiding van een zwangerschap en/of de periode daarna, met vragen over psychofarmaca gebruik, wel of geen borstvoeding, de kraamzorg, thuis of in het ziekenhuis bevallen, het inschakelen van familie of jeugdzorg, en het opstellen van een behandelplan. De patiënte en haar partner besluiten uiteindelijk zelf wat zij met het advies doen.
Naast individuele (medicamenteuze) begeleiding, of begeleiding gericht op bevallingstrauma’s of angst voor de bevalling (d.m.v. EMDR), bestaat er ook een groepsaanbod voor vrouwen met psychiatrische problematiek na de bevalling

Aanmelding
Patiënten kunnen verwezen worden via de huisarts, medische specialist of GGZ-hulpverlener.

Contactpersonen

Sascha Kats, (Perinataal) Psychiater
Tel. 06 - 44338871
Email kats.psy@gmail.com

Koos van Lith, Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige
Tel. 06 – 10800003
Email kooslith@hotmail.com

Levie Vorstkade 65 (Locatie: De gezonde wereld)
3071 AG Rotterdam


Uitgebreidere informatie
http://praktijk-voor-zwangerschap-en-psychiatrie.com

S Hertogenbosch | Jeroen Bosch Ziekenhuis/ Reinier van Arkelgroep

Doelgroep

·        Vrouwen met zodanige psychische problemen voorafgaand aan, tijdens of na de zwangerschap dat professionele hulp noodzakelijk is.

·        Vrouwen met een kinderwens of zwangeren, die psychiatrische medicatie gebruiken.

·        Vrouwen met een kinderwens of zwangeren, die in het verleden psychische klachten hebben gehad en/of hiervoor behandeld zijn.

 

Aanbod

·        Een intakegesprek door de sociaal psychiatrische verpleegkundige en psychiater, waarbij uw problemen in kaart worden gebracht, diagnose gesteld en samen met u een behandelplan wordt gemaakt. Er is veel aandacht aan het contact tussen u, als (aanstaande) ouders en de baby.

·        Multidisciplinair overleg met gynaecoloog, kinderarts, verloskundige en psychiater.

·        Consult over de voor- en nadelen van medicatie gebruik in de zwangerschap.

·        Consult bij vragen rondom zwangerschapswens (preconceptioneel advies)

·        Voorlichting en begeleiding rond de bevalling en de kraamtijd.

·        Op indicatie psychiatrische intensieve thuiszorg en/of individuele of systeempsychotherapie.

·        Korte groepsbehandeling zwangeren en korte groepsbehandeling jonge moeders.

·        Klinische opname op de afdeling gynaecologie en op de afdeling psychiatrie, al naar gelang de problematiek.

 

 

Aanmelding en meer informatie

 

Aanmelding op verwijzing van de (huis)arts, medisch specialist (gynaecoloog of psychiater) en verloskundige.

 

Gynaecologie:

Jeroen Bosch Ziekenhuis

073 – 553 6250

 

Psychiatrie:

Reinier van Arkelgroep, Centrum voor Ziekenhuis Psychiatrie

073 – 553 8844

 

contactpersonen

 

Mw. M. Eikema en mw. C. Brekelmans, sociaal psychiatrisch verpleegkundige

mw. J. Koster, psychiater

Mw. M. Kerkhof, gynaecoloog

Mw. C. Jacobs, kinderarts

 


Sneek- Emmeloord | Antonius Ziekenhuis


Doelgroep:

De POP poli is bedoeld voor vrouwen met een psychiatrische stoornis die zwanger zijn of een kinderwens hebben.

 

Bepaalde omstandigheden kunnen de kans op het optreden van een psychiatrische stoornis tijdens de zwangerschap of na de bevalling vergroten. Deze risicofactoren kunnen zowel psychiatrisch als obstetrisch van aard zijn.

 

Psychiatrische risicofactoren:

-Een eerder doorgemaakte psychiatrische ziekteperiode bijvoorbeeld bij een  

 zwangerschap of bevalling

-Psychiatrische stoornissen bij bloedverwanten

 

Obstetrische risicofactoren

-Ongeplande of ongewenste zwangerschap

-Een eerder moeizaam of gecompliceerde doorgemaakte zwangerschap of

 bevalling

-Algemene risico‘s zoals alleenstaand moederschap en een gebrekkig  

 sociaal netwerk

 

Wat houdt de POP-poli in?

Een multidisciplinair team bestaande uit een psychiater (dhr P.J.Bogaard),  een gynaecoloog (dhr S.de Boer) en een kinderarts (mevr. A van der Vlugt) ziet de patiënt.

De voornaamste activiteiten van dit team zijn het bepalen van het risico op (nieuwe) psychiatrische problemen, het geven van advies over psycho-pathologie en over gebruik van psychofarmaca tijdens de zwangerschap en de lactatieperiode.

 

Klinisch kraambed:

Naast het bezoek van uw patiënt aan de POP poli is er ook de mogelijkheid tot een klinisch kraambed. Dit klinische kraambed is bedoeld om de moeder te coachen bij de omgang met haar pasgeborene en om eventuele effecten van psychofarmaca gebruik op de pasgeborene te beoordelen.

 

Nazorg:

Tot drie maanden na de bevalling wordt er een poliklinische nacontrole gedaan.

 

Patiënten met een acute psychiatrische crisis kunt u niet verwijzen naar de POP-poli. Deze patiënten moeten door de lokale crisisdienst worden beoordeeld.

 

Op welke manier kunt u verwijzen? 

*           Telefonisch, via de polikliniek Kindergeneeskunde.

            Telefoonnummer: (0515) 48 89 85

*           Via zorgdomein.

 

Voor de noodzakelijke voorbereiding van het spreekuur verzoeken u dringend een verwijsbrief met medische gegevens te faxen naar de polikliniek Kindergeneeskunde.

Faxnummer: (0515) 48 89 27.

 

Let op: het is voor patiënten niet mogelijk om zelf een afspraak te maken. Dit gaat alleen op verwijzing.

 

 


Tilburg | st elisabeth ziekenhuis

POP-poli

 

Doelgroep

- vrouwen met kinderwens of zwangeren die psychische klachten hebben en/of

psychiatrische medicatie gebruiken

- vrouwen met kinderwens of zwangeren die in het verleden psychische klachten gehad hebben en/of hiervoor behandeld zijn

- vrouwen die de zwangerschap en/of de bevalling als traumatisch beleefd hebben

 

Aanbod

- multidisciplinair overleg tussen psychiatrie, verloskunde en kindergeneeskunde

- diagnostiek en behandeling psychische klachten

- advies rondom medicatiegebruik tijdens zwangerschap en/of borstvoeding

- advies aan behandelaren bij patiënten die reeds in zorg zijn

- voorlichting en begeleiding rond bevalling en kraamtijd met als aandachtspunt de hechting

- indien nodig klinisch kraambed op psychiatrische gronden op het moeder-kindcentrum (gelegenheid tot opname van moeder en kind, evt vader)

- indien nodig opname moeder en kind op de PAAZ

- indien nodig psychiatrische intensieve thuiszorg

- poliklinische multidisciplinaire nazorg, psychiater, SPV, psycholoog (CGT, EMDR)

 

Aanmelding

Door de huisarts telefonisch of schriftelijk bij secretariaat psychiatrie, onder vermelding POP

013/5392915 of bij polikliniek gynaecologie 013/5398025 onder vermelding van POP

 

Contactpersonen

Linda de Bont, CPV

Cora Fiedeldey, gynaecoloog

Charlotte van Oirschot, gynaecoloog

Carien Smeets, kinderarts

Tina Vreys, psychiater Tilburg | Twee Stedenziekenhuis

Doelgroep

Vrouwen met kinderwens en zwangeren die:

- Problemen hebben ervaren tijdens een eerdere zwangerschap of bevalling zoals depressie, psychose of PTSS

- Psychofarmaca gebruiken

- Een eerstelijns verwante hebben met een psychotische, depressieve, of bipolaire stoornis hebben

- Verslaafd zijn aan alcohol, drugs en/of medicatie

- Leven in complexe sociale omstandigheden, inclusief vrouwen met een verstandelijke handicap

 

Aanbod

- Een multidisciplinair team voor zorg op maat, met psychiater, gynaecoloog, kinderarts, medisch maatschappelijk werkster en psychologe als basisteam, wat regelmatig met elkaar afstemt.

- Advies over behandel- en begeleidingsmogelijkheden van voor de conceptie tot na de bevalling aan vrouwen met terugkoppeling aan huisartsen, psychiaters, psychologen of andere behandelaren.

- Diverse vormen van individuele begeleiding en mogelijkheden van consultatie tijdens de zwangerschap.

- Advies tav medicatie bij zwangerschap of wens en bij borstvoeding.

- Systeemtherapie.

- Psychotherapie, oa cognitieve gedragstherapie.

- Vaktherapie (beeldend en dans en beweging).

- Psychologische begeleiding tijdens de zwangerschap en rondom de bevalling met de mogelijkheid van relaxatietraining en biofeedback.

- De mogelijkheid van begeleiding vanuit medisch maatschappelijk werk en aanvraag van thuisbegeleiding door Thebe in de vorm van ondersteuning en videohome-training, bij opname of thuis, om een goede interactie met het kind te bespoedigen.

- Indien nodig EMDR behandeling.

- Deeltijd behandeling (CGT, creatieve therapie).

- Een klinisch kraambed op de afdeling verloskunde voor langere observatie en ondersteuning in het ziekenhuis met consultatieve ondersteuning vanuit de psychiatrie.

- Zorg voor de pasgeborene door de kinderarts.

- Indien noodzakelijk opname op de afdeling psychiatrie waarbij opname met de baby tot de mogelijkheden behoort en in de nabije toekomst wordt uitgebreid.


Aanmelding
Patienten kunnen verwezen worden door huisarts, verloskundige, psychiater of psycholoog. Dit kan per post of fax via de polikliniek Gynaecologie en Verloskunde.

 

Adres:
Secretariaat Gynaecologie, onder vermelding van “POP”
Postbus 90107
5000 LA tilburg
Fax: 013-4655503

Contactpersoon/contactpersonen 
Mw. Dr. I.A.J. van Rooij, gynaecoloog
Mw. Drs. D. Elshoff, psychiaterUden | GGZ Oost Brabant/ ziekenhuis Bernhoven
Doelgroep

Wij zijn er voor vrouwen met een kinderwens of vrouwen die zwanger zijn en tot 9 maanden postpartum en:
 • psychische klachten hebben
 • medicatie gebruiken tegen angst, depressie of verwardheid;
 • in het verleden behandeld zijn voor psychische klachten of in het verleden medicatie hiervoor gebruikt hebben;
 •  zich na een zwangerschap depressief gevoeld hebben of andere psychische klachten hebben gehad;

Aanbod
Preconceptioneel
Op de POP-poli in Bernhoven krijgt de cliënt twee aansluitende gesprekken:

1.     een intakegesprek met de verpleegkundig specialist psychiatrie van de GGZ Oost Brabant. Dit gesprek duurt ruim drie kwartier. De verpleegkundig specialist richt zoch op de psychiatrische/psychologische en sociale situatie van de patiënt.
2.     Een gesprek met de gynaecoloog van Bernhoven waarbij de aandacht ligt op het medische en fysieke conditie van de cliënt. Dit gesprek duurt twintig minuten.

Vervolgens worden de bevindingen van deze gesprekken besproken in een multidisciplinair overleg, bestaande uit de verpleegkundig specialist psychiatrie, de psychiater, de gynaecoloog en de kinderarts.

Hierbij wordt:

Een duidelijke omschrijving van het probleem opgesteld voor de aanstaande moeder en eventueel gevolgen voor het kind;
 •  taxatie van huidig toestandsbeeld,
 •  risicotaxatie ten aanzien van terugval in psychiatrische stoornis,
 •   analyse van de psychiatrische voorgeschiedenis en behandeling,
 •  inschatten van prognose en implicaties van zwangerschap en partus.

Een voorstel voor een behandelplan opgesteld. Dit voorstel kan bestaan uit behandel- en begeleidingsmogelijkheden van voor de conceptie tot en met de periode na de bevalling, door middel van;

 •  afstemmen van medicatie zowel voor, tijdens als na de zwangerschap, waarbij de voor- en nadelen van de psychofarmaca op het ziektebeeld van de patiënt maar ook de effecten van de medicatie op het kind worden besproken en behandelalternatieven worden overwogen
 • afspraken over de begeleiding van de zwangerschap, bevalling en het kraambed. Dit betreft keuze in zwangerschapsbegeleiding door verloskundige en/of gynaecoloog, aangevuld met begeleiding door een psychiater en/of psycholoog, maar ook eventuele begeleiding in de thuissituatie door maatschappelijk werk of ondersteunende instanties zoals een wijkverpleegkundige van de Jeugdgezondheidszorg,
 • geven van voorlichting rondom de kinderwens, de bevalling en de kaamtijd,
 • inschatten van de noodzaak of aanbod van de mogelijkheid voor een klinisch kraambed op de afdeling Verloskunde.

Goede terugkoppeling van de gemaakte afspraken naar alle betrokken zorgverleners inclusief verwijzer, huisarts en de patiënt vanuit één gezamenlijke documentatie van alle disciplines die betrokken zijn bij de POP-poli.

Bij complexe psychiatrische problematiek en monitoren van de zwangere bij psychofarmaca gebruik kan de behandeling worden overgenomen door het multidisciplinaire team van de POP-poli. Er wordt een geïntegreerde behandeling aangeboden volgens de laatste beroepswetenschappelijke richtlijnen.

Postpartum
Deze groep wordt aangemeld bij de POP -poli. Vervolgens wordt er een afspraak gepland bij de verpleegkundig specialist of sociaal psychiatrisch verpleegkundige en de psychiater.
De casus wordt in het multidisciplinaire overleg van de POP - poli besproken.

Aanmelding

 • Cliënten kunnen zich aanmelden door een email te sturen naar poppoli@bernhoven.nl
 • Hulpverleners kunnen cliënten verwijzen naar de POP-poli via een aanmelding bij Zorgdomein danwel het opsturen van een consultformulier.

Zie hiervoor ook de informatie op de website van de POP-poli: www.bernhoven.nl/poppoli

Contactpersoon/contactpersonen

 • Annemarie Verberkt; verpleegkundig specialist GGZ Oost Brabant
 • Henk Hanegraaf; psychiater GGZ Oost Brabant
 • René Kok: gynaecoloog Bernhoven
 • Gordon Slabbers: kinderarts Bernhoven

Uitgebreidere informatie

Op www.bernhoven.nl/poppoli kunt u meer informatie lezen over de opzet en werkwijze van de POP-poli in Bernhoven. Ook is hier de folder POP-poli te downloaden.
Utrecht | Baby Blues Domstad


Doelgroep
Baby Blues Domstad (BBD) is een eerstelijns psychologische praktijk voor ondersteuning tijdens de zwangerschap, kraamtijd en (huil)baby. Ook kunnen mensen die zorgen hebben over hun vruchtbaarheid, een ongewenste zwangerschap of rouw om het verlies van een doodgeboren kindje terecht bij BBD.


Aanmelding
Zie het contactformulier op www.babyblues-domstad.nl

Contactpersoon/contactpersonen
Rinske Frima, praktijkhouder en gezondheidszorgpsycholoog BIG

Uitgebreidere informatie
Zie voor meer informatie www.babyblues-domstad.nl 


Utrecht | Diakonessenhuis

POP-PLUS poli Polikliniek voor extra zorg rond de zwangerschap

Doelgroep:
Vrouwen met een kinderwens of zwangeren die:
• psychiatrische klachten hebben (of hebben gehad)
• medicijnen gebruiken tegen psychiatrische klachten
• verslaafd zijn aan alcohol, drugs en/of medicatie
• zich in een moeilijke(complexe) sociale situatie bevinden
• een (licht) verstandelijk beperking hebben
• tiener zijn (jonger dan 18 jaar)

Aanbod:
o Een multidisciplinair behandelteam met gynaecologen, psychiater, kinderarts en medisch maatschappelijk werker als basisteam.
o Een multidisciplinaire bespreking met gynaecologen, psychiater, kinderarts, medisch maatschappelijk werker, verloskundigen en andere externe instanties, waarin een multidisciplinair behandelplan wordt opgesteld van conceptie tot en met de periode na bevalling.
o Een terugkoppeling van de gemaakte afspraken naar alle betrokken zorgverleners en huisarts.
o One single visit, waarbij de patiënt tijdens haar eerste bezoek aan de POP-PLUS poli een afspraak heeft met de intakeverpleegkundige, gynaecoloog, medisch maatschappelijk werker en daar waar nodig op een later moment de psychiater.
o De mogelijkheid voor een klinisch kraambed op de afdeling Verloskunde.

Aanmelding:
Patiënten kunnen verwezen worden naar de POP-PLUS poli door de huisarts, verloskundige of psychiater. Dit kan telefonisch of via fax onder vermelding van de POP-PLUS poli. Polikliniek Gynaecologie & Verloskunde Diakonessenhuis Utrecht Postbus 80250 3508 TG Utrecht Tel: 088- 2506178 Fax 088-2506484

Contactpersonen:
Dr. N. Schuitemaker, gynaecoloog- perinatoloog
M. Sonnen, psychiater
E. Okhuijsen, kinderarts
Utrecht | Regionaal Psychiatrisch Centrum , POP-poli en Moeder Baby Unit

 

 

Samenwerkingsverband Altrecht/Zuwe Hofpoort ziekenhuis, Moeder Baby Unit, Thema poli Moeder&Kind

 

 

Doelgroep klinische behandeling
Zwangeren of moeders met een baby tot 7 maanden met een pré - peri- of postnataal psychiatrisch ziektebeeld of ernstige psychische ontregeling.

 

 

Aanbod
Specialistische klinische behandeling van moeder en kind.
Beschutte bevalling (opname op MBU, klinische bevalling in Zuwe Hofpoortziekenhuis, kraamperiode op MBU)
Samenwerking met gynaecologen en kinderartsen Hofpoortziekenhuis.

 

 

Doelgroep POP-poli
Zwangeren en moeders/ouders met psychiatrische problemen en kind (-9 maanden tot 3 jaar)

 

 

Aanbod

 • Multidisciplinaire beoordeling (psychiatrie, gynaecologie, pediatrie)
 • Intake/ second opinion
 • Medicatieadvies/ consultatie
 • Themagroep voor zwangeren gericht op stress reductie/hantering
 • ?5 keer praten over je baby?
 • Moeder (ouders) baby therapie
 • Ouder/ relatie therapie
 • Videotraining moeder kind
 • I.P.T.G (interpersoonlijke psychotherapie groep) voor depressieve moeders

 

Aanmelding
Aanmelding via huisarts, verloskundige/ gynaecoloog, GGZ behandelaar bij  Eelko van Harten, teammanager/ aanmeldfunctionaris RPC Woerden, 0348 427111.

 

Uitgebreidere informatie:
https://www.antoniusziekenhuis.nl/behandeling-op-moeder-baby-unit


Venlo | Vincent van Gogh (GGZ) & VieCuri

 

 

Doelgroep
zwangeren met een psychiatrische stoornis

 

Aanbod
Werkgroep Zwangerschap en Psychiatrie:

Maandelijks multidisciplinair overleg met gynaecoloog, kinderarts, ziekenhuisapotheker en psychiater voor afstemming aangaande de integrale behandeling (met intercollegeale consultatie en advies aan de eerste lijn) voor moeder en kind. 

Behandeling: preconceptioneel advies,  tijdens de zwangerschap, rondom de bevalling en post partum.

 

Aanmelding 
verwijzing naar gynaecoloog of psychiater:

 

F. van der Beek
psychiater Regionaal Centrum Venlo
Tegelseweg 210
5912 BL Venlo
077-3550222

 

Contactpersoon/contactpersonen
F. van der Beek (psychiater), E. Wijnen-Duvekot (gynaecoloog), R Thompson (kinderarts), P. Janssen (ziekenhuisapotheker)

 


Winterswijk | Streekziekenhuis Koningin Beatrix

 

WINTERSWIJK
ZwangerPLUS: VSV Oost Achterhoek, Streekziekenhuis Koningin Beatrix

 

Doel

Betere zorg aan zwangeren, kraamvrouwen en vrouwen met kinderwens door gestructureerd overleg tussen behandelaren waarbij in overleg met de vrouw een individueel multidisciplinair zorgplan wordt opgesteld.

 

Doelgroep
Kwetsbare zwangeren in brede zin:
Psychische problemen
Psychofarmaca
Sociale problematiek
Verslavingsproblemen
Traumatische ervaring bij vorige zwangerschap of bevalling
Ongeplande zwangerschap
Verstandelijke handicap
Mishandeling

 

Aanmelding 
Telefoon: 0543-544650
E-mail: ZwangerPLUS@skbwinterswijk.nl

 

Contactpersoon/contactpersonen
Natasja van Loenen, gynaecoloog: n.vanloenen@skbwinterswijk.nl
Saskia van Daalen, kinderarts: s.t.h.daalen@skbwinterswijk.nl
Reinout Tonneijck, psychiater GGNET: r.tonneijck@ggnet.nl
Danique van Vugt, klinisch verloskundige: d.vanvugt@skbwinterswijk.nl

 

Uitgebreidere informatie
www.skbwinterswijk.nl/zwangerplus


Zutphen | Gelre Ziekenhuizen

doelgroep
:
zwangeren met:
 • psycho-sociale problematiek
 • psychiatrische aandoening
 • zwakbegaafdheid
 • verslaving
 • huiselijk geweld
 • sociaal (schuldsanering)


Aanbod:
werkgroep met MDO, bestaande uit: kinderarts (voorzitter), gynaecologen, 1e lijns verloskundigen, psychiater, psycholoog, SPV, maatschappelijk werk, vertrouwensarts, secretaris.


Aanmelding: door 1e lijnsverloskundigen en gynaecologen verwijzen naar psychiater en/of gynaecoloog (POP gynaecoloog), waarna bespreking in MDO.


Contact personen:
Hr. F.P.J.F. Dikken, kinderarts
Hr. R.H.Ch.I. Sassen, gynaecoloog
Mw. S.A. v.d. Laan psychiater


Zwolle | Isala Klinieken, multidiciplinaire POP - polikliniek


Doelgroep

Vrouwen met een kinderwens of zwangere die:

- psychische klachten hebben (gehad)

- medicijnen gebruiken tegen psychische klachten

- angst of paniek ervaren in de zwangerschap of angstig zijn voor de bevalling

- een traumatische ervaringen hebben gehad bij een vorige bevalling of zwangerschap

- verslaafd zijn aan

- of problemen hebben met alcohol, drugs en/of medicijnen

- zich in een complexe sociale situatie bevinden

Aanbod
Wij kunnen de doelgroep het volgende aanbieden:

- zorg op maat, dat wil zeggen een op de persoon en de situatie gemaakt behandelplan met daarin advies over (eventueel) medicatiegebruik, behandelings- en begeleidingsmogelijkheden van voor de conceptie tot in het kraambed.

- Begeleiding door een multidisciplinair team bestaande uit: gynaecoloog, psychiater, kinderarts, anesthesist, ziekenhuis – apotheker, medisch psycholoog, medisch maatschappelijk werk, gespecialiseerd verpleegkundige en fysiotherapeut.

- Intensief overleg en goede terugkoppeling met de eerste lijn (huisarts en verloskundige)

- Mogelijkheid van begeleiding en partus door de eerste lijn in intensieve samenspraak met het POP-team

- Mogelijkheid voor het begeleid opstellen van een bevallingsplan met aandacht voor persoonlijke wensen

- Diverse vormen van individuele begeleiding en consultatie bij de diverse disciplines tijdens de zwangerschap

- Advies tav medicatie bij zwangerschaps (wens) en borstvoeding

Aanmelding
Patiënten kunnen verwezen worden naar de POP – poli door (huis) arts, verloskundige, psychiater of psycholoog. Dit kan per post of per fax via de polikliniek Gynaecologie & Verloskunde ovv “aanmelding POP – poli”. 


Polikliniek Verloskunde en Gynaecologie

Postbus 10400

8000 GK Zwolle 


telefoon: (038) 424 56 04

fax: (038) 424 77 29

Contactpersoon/contactpersonen
Verloskunde: Dhr. Dr. JR Beekhuis, Dhr. Dr. J. Van Eijck en Dhr. Drs. JR Dijkstra

Psychiatrie: Dhr. Drs. JP Smit

Medische psychologie: Mw. Drs. H. Withaar

Kindergeneeskunde: Mw. Drs. DM Broekhuijsen en dhr. Drs P. Zwart.

Uitgebreidere informatie
http://www.isala.nl/patient/patientenfolders/Documents/5035.pdf http://www.isala.nl/verloskundeVermelding op de website van het LKPZ

Informatie voor vermelding behandelcentra op deze website vindt u hier.