Perinatale Psychische Ondersteuner (PEPO)

Terwijl voor veel moeders de zwangerschap en de weken daarna een gelukkige periode is, is dit zeker niet voor alle moeders het geval. Uit onderzoek blijkt dat 1 op de 5 moeders klachten ervaart die te maken hebben met somberheid, angst en stressDaarom wordt de PEPO (PErinatale Psychische Ondersteuner) ontwikkeld. De PEPO zal (aanstaande) moeders extra mentale ondersteuning bieden. Het betreft een nieuwe functie die wordt onderzocht in aangesloten verloskundige praktijken in de regio Nijmegen.

Wil je meer weten of de PEPO-studie? Bezoek dan de website hier of volg de studie op instagram.

Deze studie wordt gefinancierd vanuit ZonMw.

Onderzoek betere behandeling en begeleiding zwangere vrouwen met slaapproblemen

Dimence Psychiatrie en Zwangerschap biedt behandeling en begeleiding aan vrouwen met een psychiatrische stoornis en een kinderwens of zwangerschap. Veel vrouwen hebben tijdens de zwangerschap last van slaapproblemen.

Wij zijn bezig om een onderzoekslijn op te zetten om betere behandeling en begeleiding te kunnen bieden aan zwangere vrouwen met slaapproblemen. Met behulp van een vragenlijst willen wij nagaan hoe vaak behandelaren zwangere vrouwen met slaapproblemen in de praktijk zien en welke interventies er worden ingezet.

Het invullen van de vragenlijst neemt ongeveer drie minuten tijd in beslag. Alle informatie zal strikt vertrouwelijk behandeld worden en uitsluitend dienen voor wetenschappelijke doeleinden. De vragenlijst is te openen via onderstaande link:

https://nl.surveymonkey.com/r/6H8ZJSS

Criteria aanvragen financiële ondersteuning

Het LKPZ heeft (bescheiden) financiële middelen om initiatieven binnen het aandachtsgebied Psychiatrie & Zwangerschap te ondersteunen.

 

Om voor financiële ondersteuning in aanmerking te komen zijn een aantal voorwaarden opgesteld:

 • De reikwijdte van het initiatief moet binnen de doelstellingen van het LKPZ liggen: “het verstrekken van informatie over zwangerschap en psychiatrie, het bevorderen van onderzoek naar zwangerschap en psychiatrie en verspreiding van voorlichtingsmateriaal onder hulpverleners en patiënten betreffende de vereniging” (statuten LKPZ, 2009)
 • Het onderwerp moet maatschappelijke relevantie hebben
 • Bij voorkeur dient het initiatief een vertaling van wetenschappelijke resultaten naar de klinische praktijk
 • Indien er een onderzoek gedaan of een presentatie gehouden wordt dient het resultaat in de vorm van een verslag aangeleverd te worden ter publicatie op de website van het LKPZ
 • Bij elke uiting van het initiatief moet het LKPZ genoemd of het logo getoond worden.
 • De indiener verplicht zich om resultaten of voortgang aan het bestuur van het LKPZ terug te koppelen
 • De indiening geschiedt door gebruik te maken van een aanvraagformulier zie format

 

 

Procedure

 • Maximaal uit te keren bedrag is €1000.-
 • 2 keer per jaar vindt de beoordeling van de ingediende verzoeken plaats
 • Per kalenderjaar worden de deadlines voor indienen vermeld op de site van het LKPZ
 • Het bestuur van het LKPZ bepaald per kalenderjaar hoeveel geld er beschikbaar gesteld wordt
 • Het bestuur benoemd per kalenderjaar een beoordelingscommissie
 • De commissie besluit op basis van bovengenoemde criteria alle aanvragen.
 • Indien het gereserveerde bedrag bij de eerste ronde (voorjaar) niet volledig gebruikt wordt, gaat het resterende bedrag mee naar de tweede ronde (najaar).
 • Na het indienen en beoordelen van de aanvragen ontvangen alle inzenders een kort bericht ongeacht goed- of afkeuring.
 • De toegekende initiatieven worden op de website van het LKPZ bekend gemaakt

 

Gehechtheid, postpartum PTSS en moeder-kind binding

Studie: gehechtheid, postpartum PTSS en moeder-kind binding
Kliniek: Meander Medisch Centrum, Amersfoort
Contactpersonen: Kamé Peters, Pieternel Pasker, Inge Evers
Contactgegevens: k.peters@meandermc.nl
Beschrijving: in deze studie wordt gekeken naar de rol van onveilige gehechtheid bij moeder in het ontwikkelen van problemen in de moeder-kind binding nadat er sprake is geweest van een traumatisch beleefde bevalling. Het betreft een digitaal vragenlijstonderzoek in een tweedelijnspopulatie.

Voluit Zwanger

Het LKPZ is betrokken geweest bij de opzet van een nieuwe onderzoek naar het vergroten van veerkracht tijdens de zwangerschap bij vrouwen met milde depressieve klachten.

Voluit zwanger is een onderzoek naar veerkracht en psychisch welbevinden bij zwangere vrouwen. Veerkracht is het vermogen om goed om te gaan met veranderingen, tegenslagen en stress. Eerder onderzoek heeft laten zien dat als je veerkrachtiger bent, je je psychisch beter voelt en minder snel stemmingsklachten zult ontwikkelen. Ook kan meer veerkracht bij de moeder leiden tot een betere ontwikkeling van het kind tijdens en na de zwangerschap.

Meer informatie is te vinden via deze link.

VIP studie: Behandeling van PTSS in de zwangerschap: wat doet u als behandelaar?

nl.surveymonkey.com/r/N3M2DMB

Overzicht Nederlandse studies zwangerschap en psychiatrie

Activiteit in het brein tijdens en na kraambed psychose (onderdeel OPPER studie)
Kliniek Erasmus MC Rotterdam
Contactperso(o)n(en) Janneke Gilden, Veerle Bergink
Contactgegevens E-mailadres: J.Gilden@erasmusmc.nl
Website http://www.psych.nl/disorders.html
Beschrijving In dit project wordt de hersenstructuur en de hersenactiviteit onderzocht tijdens de periode van acute verwardheid en na herstel bij vrouwen bekend met een postpartum psychose.
DAPPER-studie
Kliniek Erasmus MC Rotterdam
Contactperso(o)n(en) Leontien Ravensteyn, Mijke Lambregtse-van den Berg
Contactgegevens E-mailadres: l.vanravesteyn@erasmusmc.nl
Website http://www.erasmusmc.nl/zwangerschapspsychiatrie/onderzoek/4612226/
Beschrijving Effectiviteit van de dagbehandeling voor zwangere vrouwen met psychopathologie.

N.B. Het is niet meer mogelijk om patiënten aan te melden.

Detecting depressive and anxiety symptoms in pregnancy and their influence on pregnancy outcome and  consumption of care
Kliniek VU Medisch Centrum en OLVG-West
Contactperso(o)n(en) Adriaan Honig, Hansje Heller, Christianne de Groot
Contactgegevens Tel. nr.: 020-4440196; E-mailadres: hm.heller@vumc.nl
Beschrijving Detecting depressive and anxiety symptoms in pregnancy and their influence on pregnancy outcome and consumption of care

Onderzoek naar depressieve en angstsymptomen in de zwangerschap en de invloed daarvan op zwangerschapsuitkomst en zorgconsumptie

Betreft een prospectief cohortonderzoek onder vrouwen die zich melden op de poliklinieken verloskunde van het VUmc en het SLAZ, hetgeen wordt gedaan middels vragenlijsten en dossieronderzoek.

HAPPY studie
Kliniek Universiteit Tilburg, Maxima Medisch Centrum Veldhoven, Academie Verloskunde Maastricht
Contactperso(o)n(en) Victor Pop, Carola Lavrijssen- Boerekamp, Sophie Truijens
Contactgegevens E-mailadres van de HAPPY-studie: happystudie@gmail.com                                Carola Lavrijssen-Boerekamp:  carola.boerekamp@gmail.com                      Sophie Truijens:  s.truijens@mmc.nl
Website https://happystudie.wordpress.com/contact/
Beschrijving HAPPY staat voor: Holistic Approach to Pregnancy & first Postpartum Year, hetgeen betekent: algemeen welbevinden in de zwangerschap en de periode na de bevalling. Door middel van (digitale) vragenlijsten en bloedonderzoek wordt getracht om inzicht te krijgen in  de complexe factoren die leiden tot (on)welbevinden na de bevalling.
Identification of PArents in Distress. IPAD studie.
Kliniek Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) te Amsterdam
Contactperso(o)n(en) Mariëlle van Pampus, Minouk van Steijn
Contactgegevens Tel. nr: 06 1729 8900

E-mailadres: info@capture-group.nl

Website www.capture-group.nl
Beschrijving Multicenter onderzoek in de regio Amsterdam.

Het betreft een prospectieve evaluatie in 2e en 3e lijns zorginstellingen naar het vóórkomen van posttraumatische stress stoornis (PTSS), na ernstige fluxus post-partum van 2.0 liter of meer, zowel bij patiënten als bij partners.

Opvoeden met INCAS
Kliniek Erasmus MC, Sophia Kinderziekenhuis, Rotterdam
Contactperso(o)n(en) Vandhana Choenni, Rianne Kok, Mijke Lambregtse-van den Berg
Contactgegevens Tel. nr.: 06-412 336 52

E-mailadres:  incas.kjjp@erasmusmc.nl of m.choenni@erasmusmc.nl

Website INCAS instrument
Beschrijving Inhoud: Het primaire doel van Opvoeden met INCAS was de validering van de Infant Caregiving Assessment Scales  Dit is een gestructureerde observatieprocedure, waarbij moeders en hun baby thuis worden geobserveerd tijdens dagelijkse verzorgingsmomenten, zoals het bad en een voeding. Het instrument is intussen gevalideerd en kan gebruikt worden in de klinische praktijk en voor wetenschappelijk onderzoek om zicht te krijgen op ouderschapskwaliteiten bij moeders met een psychiatrische aandoening.

N.B. Het is niet meer mogelijk om patiënten aan te melden.

7. Naam studie Increased  postpartum haemorrhage is possibly not only related  to serotonergic drugs but also to the underlying psychiatric disorder: a matched pair analysis
Kliniek OLVG-West en OLVG-Oost, VU Medisch Centrum Amsterdam
Contactperso(o)n(en) Adriaan Honig, Hansje Heller, Fedde Scheele
Contactgegevens Tel. nr.: 020-4440196; E-mailadres: hm.heller@vumc.nl
Beschrijving Aantonen van een al dan niet verband tussen het gebruik van antidepressiva en verhoogd bloedverlies postpartum.

Het betreft een observationeel onderzoek waarbij het bloedverlies van 578 vrouwen van de POP poli van het OLVG, die antidepressiva hebben gebruikt werd vergeleken met PRNdata van vrouwen die (vermoedelijk) geen antidepressiva hadden gebruikt. Hierbij werd 1 vrouw uit de indexgroep gematcht met 5 vrouwen uit de controlepopulatie. Hetzelfde vond plaats met  een groep van 50 vrouwen die alleen andere psychofarmaca hadden gebruikt.

I’ve changed my mind
Kliniek Universiteit Van Amsterdam
Contactperso(o)n(en) Irena Veringa
Contactgegevens Tel. nr.: 06 531 841 97

E-mailadres: info@mbcpmidwife.nl

Website http://www.mbcpmidwife.nl/site/
Beschrijving Dit project bestaat uit twee wetenschappelijke studies:

Studie 1betreft de validatie van de nieuw ontworpen Perinatale Catastrofale Overtuigingen Schaal (PCOS). Deze vragenlijst meet de angstopwekkende gedachten ten aanzien van de zwangerschap, de aankomende bevalling en de periode daarna.

Studie 2 betreft onderzoek naar de effecten van het op Mindfulness Gebaseerde Bevalling en Ouderschap (MBCP) programma en het Baringsangst Consultatie (BC) programma voor angstige zwangere vrouwen met hun partners.

Bright up! Lichttherapie bij depressieve klachten tijdens de zwangerschap 
Kliniek Erasmus Medisch Centrum Rotterdam
Contactperso(o)n(en) Babette Bais, Astrid Kamperman, Mijke Lambregtse-van den Berg
Contactgegevens E-mailadres: b.bais@erasmusmc.nl
Website http://www.erasmusmc.nl/corp_home/corp_news-center/2015/2015-02/zwangerschapsdepressie.belicht/
Beschrijving Dit vier jarige onderzoek meet de effecten van lichttherapie op de kwaliteit van slaap, hormoonhuishouding en de bevalling bij vrouwen die bekend zijn met een zwangerschapsdepressie. Het unieke aan deze studie is dat de uitkomsten vervolgens gerelateerd zullen worden aan de ontwikkeling van het kind.
Mamakits Online
Kliniek VU Medisch Centrum te Amsterdam en GGZ inGeest te Amsterdam
Contactperso(o)n(en) Adriaan Honig, Hansje Heller
Contactgegevens Tel. nr.: 020- 788 5680 of 020-4440196
E-mailadres: onderzoek@mamakits.nlof hm.heller@vumc.nl
Website http://www.mamakits.nl/onderzoek/
Beschrijving Dit (kosten)effectiviteitsonderzoek betreft een online interventie gebaseerd op problem-solving treatment (Mamakits) voor zwangere vrouwen met depressieve of angstklachten.
NP3 studie
Kliniek Erasmus MC Rotterdam
Contactperso(o)n(en) Richard Wesseloo en Veerle Bergink
Contactgegevens Tel. nr. : 010-70 32 349 / 010-70 40 139

E-mailadres:  r.wesseloo@erasmusmc.nl

Website http://www.psych.nl/aboutdisorders/np3_studie.html
Beschrijving Het primaire doel van de studie is onderzoek bij vrouwen met een bipolaire stoornis of een post partum psychose in de voorgeschiedenis naar psychiatrische terugval peripartum, in samenhang met het profylactische medicatiebeleid. De secundaire doelen van de studie zijn onderzoek naar obstetrische complicaties en neonatale uitkomsten in relatie tot psychofarmaca gebruik.
Onderzoeksprogramma Postpartum Psychose ErasmusMC Rotterdam (OPPER)
Kliniek Erasmus MC Rotterdam
Contactperso(o)n(en) Nicola Westerbeek, Janneke Gilden, Veerle Bergink
Contactgegevens E-mailadres: opper@erasmusmc.nl
Website http://www.psych.nl/disorders.html
Beschrijving In dit onderzoek worden voorspellende factoren onderzocht voor het beloop bij vrouwen met een postpartum psychose. Afhankelijk van de uitkomsten om hebben bepaalde groepen vrouwen minder langdurig medicatie nodig.
Optimum-studie

Obstetrical PTSD in Multiparae, and Maternal Fear of Childbirth

Kliniek Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) te Amsterdam
Contactperso(o)n(en) Mariëlle van Pampus, Melanie Baas
Contactgegevens Tel. nr.: 06-172 989 00

E-mailadres: optimum@olvg.nl

Website www.capture-group.nl
Beschrijving De OptiMUM-studie onderzoekt EMDR-therapie voor de posttraumatische stress-stoornis (PTSS) en bevallingsangst bij zwangere vrouwen.
prREGnant:

Long term neurodevelopmental consequences of intrauterine medication exposure

Kliniek Teratologie Informatie Service (TIS)
Contactperso(o)n(en) Saskia Vorstenbosch en Agnes Kant
Contactgegevens Tel. nr.: 073-646 97 00

E-mailadres: info@pregnant.nl

Website www.pregnant.nl
Beschrijving pREGnant is een nationaal zwangerschapsregister dat informatie over het gebruik van geneesmiddelen tijdens de zwangerschap en borstvoeding verzamelt. Dit register verzamelt deze gegevens met als doel de kennis over de mogelijke effecten te vergroten. Hiermee wordt meer inzicht verworven in het verantwoord gebruik van geneesmiddelen tijdens de zwangerschap.
SLEEPREG-BD
Kliniek VU Medisch Centrum te Amsterdam, Dimence te Deventer, en Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen (KenBis)
Contactperso(o)n(en) Anja Stevens en Tanja van Dijk
Contactgegevens Tel. nr.: 06-129 692 03 (Anja) en 0546-684198 (Tanja)

E-mailadres: : sleepregbd@dimence.nl   of

a.stevens@dimence.nl

Website www.dimence.nl/sleepregbd

http://centrumbipolairestoornissen.dimence.nl/content/sleepreg-bd

Beschrijving In dit onderzoek wordt gekeken naar de invloed van slaapverstoring op postpartum psychopathologie bij vrouwen met een bipolaire stoornis of een postpartum psychose in de voorgeschiedenis en of slaapverstoring tijdens de zwangerschap en in de periode rondom de bevalling een voorspeller is voor het ontstaan van depressieve, (hypo)manische of psychotische verschijnselen in de periode na de bevalling.
Stop or Go?  Stoppen of doorgaan met antidepressiva tijdens de zwangerschap
Kliniek Erasmus Medisch Centrum Rotterdam
Contactperso(o)n(en) Nina Molenaar, Marlies Brouwer en Mijke Lambregtse-van den Berg
Contactgegevens Tel.nr.: 06 498 449 50   (Nina) of 06-390 154 19 (Marlies)

E-mailadres van de Stop or Go studie: stoporgo@erasmusmc.nl

E-mailadres:  n.m.molenaar@erasmusmc.nl of m.e.brouwer@uu.nl

Website http://stoporgostudie.nl/
Beschrijving Dit onderzoek is gericht op de vraag of een terugvalpreventietraining in combinatie met het begeleid afbouwen van antidepressiva tijdens de zwangerschap ten minste even veilig als het continueren van antidepressiva, voor zowel moeder als kind.
TEACH

Traumatic Events Associated with Childbirth

Kliniek UMC Utrecht / Radboudumc Nijmegen
Contactperso(o)n(en) Claire Stramrood en Martine Hollander
Contactgegevens
Website www.traumatischebevalling.nl
Beschrijving Doel van dit onderzoek is te inventariseren onder vrouwen die een traumatische bevallingservaring hebben gehad hoe zij denken dat dit voorkomen had kunnen worden.N.B. Het is niet meer mogelijk om patiënten aan te melden.
 Treatment of severe fear of childbirth with haptotherapy
Kliniek Universiteit van Tilburg
Contactperso(o)n(en) Gert Klabbers
Contactgegevens Tel. nr.: 055-5760004

E-mailadres: praktijk@gertklabbers.nl

Website www.bevallingsbeleving.nl
Beschrijving Doel van dit onderzoek is te inventariseren wat haptotherapie kan betekenen voor vrouwen die angst voor de bevalling hebben

N.B. Het is niet meer mogelijk om patiënten aan te melden.

Laatste update: 23-09-2019

Stop or Go studie (antidepressiva en zwangerschap)

Stop or Go studie (effecten afbouw SSRI’s tijdens de zwangerschap)

Landelijke pREGnant-registratie

n pREGnant verzamelen we informatie van zwangere vrouwen om de kennis over geneesmiddelengebruik tijdens de zwangerschap te vergroten. Door gegevens te vergelijken van veel vrouwen die juist wel of geen geneesmiddelen gebruiken, krijgen we waardevolle informatie over medicijngebruik tijdens de zwangerschap. Lees meer >

pREGnant heeft per 1-1-2021 een doorstart gemaakt als Moeders van Morgen. Heb jij je vóór 31-12-2020 aangemeld voor pREGnant? Dan verandert er voor jou niks en kun je je vragenlijsten binnen deze omgeving afronden. Je hoeft dus niks te doen. Doe je nog niet mee aan pREGnant en wil je je aanmelden als deelneemster? Dit kun je doen op onze nieuwe website: www.moedersvanmorgen.nl.

pREGnant: geneesmiddelen tijdens de zwangerschap

SLEEPREG-BD/NP3-studie

NJI Dossier Geboorte

 

Vergeleken met andere landen krijgen vrouwen in Nederland op relatief hoge leeftijd hun eerste kind. Dit dossier gaat in op alle veranderingen die de geboorte van een kind in een gezin teweegbrengt. Over zwangerschap, huilbaby’s, hechting, borstvoeding, opvoednetwerk en de combinatie van werk en zorg.

 

Lees meer >>

 

ISPOG

De ISPOG (International Society of Psychosomatic Obstetrics and Gynaecology) is een internationale organisatie op het gebied van psychosomatiek in de obstetrie en gynaecologie. De doelstellingen zijn:
 1. het bevorderen van onderzoek op het gebied van psychobiologische, psychosociale, ethische en transculturele problemen op het gebied van verloskunde en gynaecologie, ‘women’s health’ en reproductieve problemen.
 2. het bevorderen van onderwijs en training in het omgaan met problemen die hiervoor genoemd zijn. Tevens is er op dit vlak contact met andere organisaties, zoals FIGO en ENTOG om deze doelen te bereiken.
 3. het stimuleren van het oprichten van nationale verenigingen van psychosomatische obstetrie en gynaecologie, zodat onderzoek, opleiding en training op nationaal niveau kan worden gestimuleerd
 4. het stimuleren en faciliteren van het verspreiden van nieuwe informatie op voorgenoemde gebieden door internationale congressen te organiseren en door verspreiding van het officiële ISPOG tijdschrift, het Journal of Psychosomatic Obstetrics and Gynecology.
In de wereld zijn er momenteel achttien nationale verenigingen actief in ISPOG (van diverse West-Europese landen, een aantal Latijns Amerikaanse landen, tot Australië, Korea en Japan). Tevens zijn er nog mensen op persoonlijke titel lid van de ISPOG.
 
www.ispog.org
 

EURAP onderzoek

 

Het EURAP (European Registry Antiepileptic Drugs and Pregnancy) onderzoek is gericht op het gebruik van anti-epileptica in de zwangerschap.

 

Een aantal van deze middelen wordt ook gebruikt bij bipolaire stoornissen. Het doel van het onderzoek is het evalueren van teratogene risico’s van deze medicijnen, vaststellen van het type afwijkingen dat geassocieerd is met anti-epileptica en het aantonen van dosis-effectrelaties. Door deze informatie kan de voorlichting aan vrouwen die deze middelen tijdens de zwangerschap moeten blijven gebruiken verbeterd worden en kan de voorschrijvende arts een betere afweging maken bij het voorschrijven van deze medicatie. Deelnemers worden tijdens de zwangerschap een 4-tal keer telefonisch geinterviewd en éénmalig als het kindje 1 jaar wordt. Tijdens dit laatste interview wordt voornamelijk naar de ontwikkeling van het kind gevraagd. Meer informatie over het onderzoek is te vinden op onze website www.lareb.nl.